• Realizace: Dekmetal s.r.o.; objekt: HiLASE Centrum
  Realizace: Dekmetal s.r.o.
  HiLASE Centrum
 • Realizace: Sipral a.s.; Amager Bakke - New Energy Plant Kodaň
  Realizace: Sipral a.s.
  Amager Bakke - New Energy Plant, Kodaň
 • Realizace: Nevšímal a.s.; Twin City Bratislava
  Realizace: Nevšímal a.s.
  Twin City Bratislava
 • Realizace: Schüco CZ s.r.o.; Archeopark Pavlov
  Realizace: Schüco CZ s.r.o.
  Archeopark Pavlov
 • Realizace: Hueck s.r.o.; Main Point Pankrác
  Realizace: Hueck s.r.o.
  Main Point Pankrác
 • Realizace: KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.; Zámek Nový Světlov Bojkovice - zastřešení nádvoří
  Realizace: KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o.
  Zámek Nový Světlov Bojkovice - zastřešení nádvoří
 • Realizace: PS BRNO, s.r.o.; Technologický Park Brno a.s.
  Realizace: PS BRNO, s.r.o.
  Technologický Park Brno a.s.
 • Realizace: Reynaers Systems s.r.o.; ArtGen Praha
  Realizace: Reynaers Systems s.r.o.
  ArtGen Praha
 • Realizace: Sapa Building System s.r.o.; objekt: BB Centrum Delta
  Realizace: Sapa Building System s.r.o.
  BB Centrum Delta
 • Realizace: Inoutic / Deceuninck spol. s r.o.; stavba rodinného domu
  Realizace: Inoutic / Deceuninck spol. s r.o.
  Stavba rodinného domu
 • Realizace: Dosting, spol. s r.o.; objekt: Nupharo Park
  Realizace: Dosting, spol. s r.o.
  Nupharo Park
 • Realizace: Aluprof System Czech s.r.o.; objekt: Lanová dráha Sněžka
  Realizace: Aluprof System Czech s.r.o.
  Lanová dráha Sněžka
 • Realizace: DAFE Plast Jihlava s.r.o.; objekt: Administrativní budova - nástavba
  Realizace: DAFE Plast Jihlava s.r.o.
  Administrativní budova - nástavba
 • Realizace: GEALAN Fenster-Systeme GmbH; objekt: Bytový dům
  Realizace: GEALAN Fenster-Systeme GmbH
  Bytový dům
Úvod

Hledání v článcích

Prvoplast – nepřípustný požadavek omezující transparentnost hospodářské souteže
PDF Tisk Email

Prvoplast – nepřípustný požadavek omezující transparentnost hospodářské souteže

Stále častěji se v uplynulých letech objevoval  v požadavcích veřejných zakázek na výměnu oken
a zateplení, a to paradoxně i v těch, které byly finančovány SFŽP - zákaz použití recyklovaných
materiálů, zejména pak plastových profilů na výrobu oken. Tento "zákaz" byl v soutěžích kamuflován
požadavkem na tzv. prvoplast, prvovýroba, nerecyklát nebo přímo odkaz na profily "s vyloučením
recyklátu". 

Co to vlastně je, recyklovaný profil:

 • Recyklace, nebo regenerace je forma využití materiálu opakovaně pro ten samý účel jen
  po mechanické úpravě původního provedení (podrcení vytlačování ap.). Tímto způsobem
  lze zpracovávat pouze takové materiály, jež předchozí operací neztratily nic ze svých fyzikálně
  mechanických vlastností. V tomto smyslu se jedná o oběhové materiály, jejichž využití
  k původnímu účelu je neomezené.
   
 • Velkou předností PVC okenních profilů je skutečnost, že jsou plně recyklovatelné
  a opětovně využitelné pro další výrobu profilů.
 • Opětovným zpracováním, využitím, již jednou vytlačeného profilu, či jeho částí, nový profil
  nic neztrácí, ale naopak získává. Získá především díky lepší a dokonalejší distribuci přísad
  v polymeru, díky lepší homogenitě směsi a stupni plastifikace materiálu, takže je možné
  tvrdit, že s obsahem recyklátu zákazník dostává i lepší produkt, lepší okno.
   
 • Recyklát je extrudován do vnitřních stěn profilů a v procesu koextruze obalen novým materiálem.
  Je to naprosto šetrná a efektivní technologie, která umožní vyrábět plnohodnotné plastové
  okenní profily s využitím stejného materiálu, který už jednou prošel linkou.
   
 • Z hlediska norem vztahujících se na profily a okna (ČSN EN 12 608, ČSN EN 14 351-1)
  je využití vlastního recyklovaného materiálu přípustné zcela bez omezení.
   
 • V žádném případě přítomnost recyklovaného materiálu v profilech nezhoršuje jejich fyzikálně
  mechanické vlastnosti, ani vlastnosti vyrobených oken. Dostatečným důkazem je skutečnost,
  že při zkoušení ve zkušebnách se přítomnost recyklátu v profilech nijak nezjišťuje a neeviduje,
  neboť rozhodující jsou naměřené parametry a vlastnosti oken.
  K recyklaci PVC v profilech dnes přistupují prakticky všechny systémy okenních profilů –
  - GEALAN, KBE, TROCAL, REHAU, KÖMMERLING, SALAMANDER, SCHÜCO, BRÜGMANN,
  INOUTIC, ALUPLAST, VEKA aj.
  viz: www.rewindo.de
   
 • Pro výrobu kvalitních profilů s recyklátem je potřebné nejen náročné a nákladné technologické
  zařízení, ale i odpovědnost a zkušenost při vlastní koextruzi. Získané zkušenosti jsou dokonale
  zhodnoceny při výrobě profilů s recyklátovým jádrem, takže vyrobené profily se plně vyrovnají
  profilům z prvně použitého materiálu.

Z výše uvedených argumentů vyplývá, že pokud se ve veřejné zakázce uvede požadavek na nerecyklovaný
nebo neregenerovaný materiál, dochází k porušení §45, odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách, kdy
technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu
nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže tím, že se ze zakázky vyloučí technicky
srovnatelné systémy, splňující veškeré ostatní parametry zadávací dokumentace z oblasti energetických
úspor (zákaz diskriminace).

Ing. Čestmír Jandl
místopředseda představenstva
Česká komora LOP

 
Koncept větrání – pravidlo správné praxe
PDF Tisk Email

Dne 16. 8. 2017 byl Hospodářskou komorou ČR jako pravidlo správné praxe schválen dokument
Koncept větrání.

Koncept větrání vznikl jako reakce na opakující se tragické události spojené s otravou CO a chybným
vyhodnocením, že jedinou příčinou těchto tragédií jsou příliš těsná okna. Na to reagovala Česká komora
lehkých obvodových plášťů (
ČKLOP) snahou vytvořit metodiku pro navrhování větrání, která by sjednotila
veškeré požadavky různých směrů, oborů a technologií.

Během prvních jednání pracovní skupiny se ukázala šíře celé problematiky a její přesah do mnoha
dalších oborů. V konečné fázi jednání bylo přítomno více jak 20 odborníků, zastupující celou řadu státních
i nestátních institucí. Vzhledem k tomu, že problematika větrání je z různých pohledů popsána celou
řadou legislativních předpisů, vznikla potřeba spíše tyto předpisy sjednotit než vytvářet předpis nový.
Rozhodující bylo navázání spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které k jednacímu stolu
přivedlo zástupce dalších ministerstev, a které nakonec podpořilo tvorbu Konceptu větrání finanční dotací
z programu 
Efekt.
Ministerstvo průmyslu a obchodu k problematice větrání uspořádalo také v květnu letošního roku odborný
seminář Větrání budov. Více informací o semináři naleznete 
zde.

Koncept větrání nedefinuje žádné nové parametry, ale pouze propojil požadavky různých oborů do jednoho
dokumentu. Materiál slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov pro pobyt osob. Je určen
zejména pro přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání, lze však ho využít ve všech
fázích procesu návrhu, realizace a obsahuje i pokyny pro přejímku, provoz a údržbu větracího zařízení.
Dokument je metodickou pomůckou pro návrh větrání při respektování hlavních aspektů (hygiena, zdraví,
stavba, energie) a je určen všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního
prostředí v budovách - budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům,
dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného
zdraví. Materiál se opírá o závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné, resp. dopo-
ručené technické normy (ČSN EN, ČSN), doporučené technické normativní informace TNI a technická
pravidla (např. TPG) a to vždy v jejich platných zněních. Některá doporučení vycházejí ze zahraničních
podkladů a zkušeností.

Dokument byl zpracován podle Metodických pokynů pro plánování, tvorbu a schvalování Pravidel správné
praxe Hospodářské komory České republiky a schválen pod číslem registrace HKCR/4/17/01 ze dne
16. 8. 2017 jako TPW 170 01.

Dokument TPW 170 01 -  Koncept větrání je k dispozici zde.

Koncept větrání

 
Sborník 2017 - nabídka inzerce
PDF Tisk Email
Vážení přátelé,
jsme velice potěšeni, že tvorba Sborníku 2013 měla dnes už i z praktického pohledu velký úspěch
a velice si vážíme Vašeho zájmu a zájmu všech partnerů z našeho oboru o tento písemný souhrn
odborných znalostí a pravidel pro reali-zaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní.
 
U Sborníku 2013 již můžeme z praxe říci, že jeho rozsah vystačil do dnešních dní. Máme však tolik
aktuálních témat a za dobu 4 let (od vydání prvního Sborníku) mnoho nových poznatků, a proto
bychom Vám touto cestou rádi oznámili, že již připravujeme Sborník 2017. Naše činnost se
za 4 roky od vydání předchozího Sborníku rozšířila o nové poznatky a troufáme si i říci, že naše
činnost nabrala na síle díky spolupráci nás všech pro toto odvětví. Velice rádi bychom se tedy
podělili o vše nové a aktuální v našem oboru a tím vlastně i v této etapě naplnili opět část vize,
kdy předáme naše poznatky pro užitečnost, praktičnost, kvalitu a efektivnější praxi.
 
Co tedy Sborník 2017 nabídne?
Sborník 2017 bude obsahovat aktuální a kompletní odborné poznatky z oblasti otvorových výplní,
oken, dveří a lehkých obvodových plášťů, které ČKLOP svou činností shromažďuje. Jedná se
i o praktické poznatky z jednotlivých tuzemských i zahraničních konferencí.
 
Jaká bude doba užitečnosti Sborníku 2017?
Vzhledem k plánovanému rozsahu a komplexnosti Sborníku předpokládáme dobu 3 - 5 let
do vydání nového aktuali-zovaného výtisku. Tento odhad byl naplněn i u Sborníku 2013.
 
Jaký je předpokládaný termín vydání a distribuce?
Předpokládaný termín vydání Sborníku 2017 je plánován nejpozději na začátek prosince 2017,
a to v prvním nákladu 1.000 ks. Cena Sborníku bude kalkulována dle skutečných nákladů. Bude
distribuován všem členům ČKLOP. Dále bude rozeslán na všechny vysoké školy zaměřené
na stavebnictví, projektové kanceláře a další odborné společnosti stejně jako tomu bylo
u Sborníku 2013. V případě pokračujícího zájmu bude proveden dotisk Sborníku.
 
Touto cestou si Vám opět dovolujeme nabídnout inzerci ve Sborníku 2017. Jedná se o prezentaci
Vaší společnosti v doposud nejrozsáhlejší souhrnné odborné publikaci s názvem Sborník ČKLOP
2017 – souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových
výplní. Minimálně po dobu 3 – 5 let budou společně s informacemi ve Sborníku opět platné
a distribuované Vaše inzerce.
 
Sborník 2017
 
V případě Vašeho zájmu nám, prosím, pro snadnou komunikaci celého průběhu:
1) do 10.9.2017 zašlete potvrzení Vašeho zájmu, a to pro aktualizovanou kompletaci výhradně na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
2) do 10.9.2017 zašlete kontakt osoby, se kterou můžeme další náležitosti upřesňovat (Vaše osoba, Váš zástupce marketingového oddělení, asistentka apod.).
 
Jsme velice rádi, že společně můžeme předávat naše poznatky.
 
Děkujeme :-)

 

 
Koncept větrání – Pravidlo správné praxe   
PDF Tisk Email

Koncept větrání byl schválen 16.8.2017 Oborovou koordinační radou HKČR jako pravidlo správné praxe
HKČR pod označením TPW 170 01 - Koncept větrání pod registračním číslem HKCR/4/17/01. Nové
pravidlo praxe ČKLOP bylo zařazeno do seznamu pravidel praxe na webu HK ČR.

Děkujeme velice všem za aktivní spolupráci, bez které by k tak rozsáhlé shodě, mezi širokou odbornou
veřejností, vůbec nemohlo dojít. Rozhodně je to ukázka společného úspěchu napříč různými obory.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že schválená Pravidla nabývají platnosti nejpozději do 2 měsíců
po registraci pravidel.

Na základě velice pozitivního ohlasu na konferenci o Konceptu větrání v prostorách ABF z 23.2.2017, byla
Česká komora opět požádána o úzkou spolupráci při organizování pokračování této konference.
Tématem konference bude Koncept větrání v reálné výstavbě. Hlavní cílovou skupinou pozvaných budou:

• Developerské společnosti
• Svaz měst a obcí
• Českomoravský svaz bytových družstev
• Výrobci a dodavatelé PVC oken
• Architekti a projektanti

Cílem konference bude ukázat způsob naplňování požadavků Konceptu Větrání v reálné výstavbě.

Dokument TPW 170 01 -  Koncept větrání je k dispozici zde.

 
Video 10. konference ČKLOP 2017
PDF Tisk Email
 
ČKLOP autorizovanou osobou Hospodářské komory ČR
PDF Tisk Email

ČKLOP obdržela od Hospodářské komory ČR osvědčení o autorizaci pro obory otvorové výplně a lehké
obvodové pláště a kládané pláště.

Tím se ČKLOP stala jediným autorizovaným společenstvím pro tyto dva uvedené obory v rámci působení
HKČR, a tedy i v rámci celé České republiky.

Autorizace HK ČR je nejenom pro státní správu známkou, že ČKLOP je společenstvo, které reprezentuje
širokou základnu podnikatelů a je leaderem v oboru LOP, oken a dveří. Od tohoto jmenování se může
Státní správa obracet na naši komoru při vytváření zákonů a norem nebo přímo na naše odborníky, což
se již nějakou dobu děje.

 

 
Termovize ve stavebnictví
PDF Tisk Email

Termovize, termokamery, měření, tepelné úniky .... především v zimě velmi často diskutované a populární
téma. Nejen pro odbornou, ale také laickou veřejnost uveřejňujeme publikaci předního odborníka
ing. Romana Šubrta  na téma "Termovize ve stavební praxi"

Publikace shrnuje základní znalosti a zkušenosti potřebné pro provádění diagnostiky staveb pomocí
termokamery. Na konkrétních příkladech ukazuje jak neznalost či nevhodné nastavení může ovlivnit
interpretaci výsledků měření.

 

PUBLIKACE KE STAŽENÍ ZDE

 
Koncept větrání
PDF Tisk Email

Koncept větrání vznikl za významné podpory ČKLOP.

Dokument slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov pro pobyt osob. Je určen zejména
pro přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání, lze však ho využít ve všech fázích
procesu
návrhu, realizace a obsahuje i pokyny pro přejímku, provoz a údržbu větracího zařízení.

 

Ke stažení ZDE

 
ČKLOP členem Hospodářské komory ČR
PDF Tisk Email

 

   ČKLOP podala  žádost o začlenění do Hospodářské komory České republiky,
   která byla rozhodnutím Představenstva Hospodářské komory České republiky
   ze dne 16. září 2015 schválena.Všichni členové ČKLOP, kteří mají právní
   subjektivitu na území ČR se stávají automaticky členy HK ČR.

 
ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování
PDF Tisk Email

Dovolujeme si Vás informovat, že k 1.4.2014 byla vydána norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dvěře - požadavky na zabudování. Tato norma je platná od 1.5.2014 a nahrazuje TNI 74 6077:2011

 
Směrnice Bezpečné prosklení na stavbách
PDF Tisk Email

Dovolujeme si Vás informovat, že k 10.2.2015 byla vydána Směrnice ČKLOP S03/2015 Bezpečné prosklení na stavbách.

Směrnice je ke stažení v Knihovně / směrnice ZDE

 
Zateplování budov a výměna oken
PDF Tisk Email

Manuál a přednášky prezentované dne 16.4.2014 na konferenci "Zateplování budova a výměna oken - průvodce veřejnou zakázkou" naleznete ZDE a několik fotek ZDE

 
Soudní znalec pro LOP, okna a dveře
PDF Tisk Email

ČKLOP může doporučit  soudní znalce v oboru stavebnictví, odvětví různá se specializací na vady a poruchy staveb se zaměřením na lehké obvodové pláště, okna, dveře a prosklené konstrukce. Doporučit Vám můžeme také znalce v oboru stínící technika.

 
Aktuálně publikováno
PDF Tisk Email

Česká komora lehkých obvodových plášťů vydala odbornou ucelenou publikaci zaměřenou na okna, dveře a otvorové výplně

Na přelomu listopadu a prosince 2013 byla vydána odborná publikace „Sborník ČKLOP, souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci  lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní“, která komplexně řeší problematiku oken, dveří, otvorových výplní a lehkých obvodových plášťů.

Publikace je rozdělena do tematických kapitol materiály, výrobky a konstrukce, navrhování a projektování, výroba a montáž, kontrola kvality a provedení, doklady o vlastnostech výrobků, údržba, servis a užívání a detaily zabudování.

Publikace je určena odborné veřejnosti, architektům, projektantům, výrobcům, technikům ale i investorům nebo dozorům na stavbách.  Díky své ucelenosti poskytuje komplexní materiál také pro studenty stavebních oborů.

plně .

 

 

 
Vyjádření ČKLOP k tématu uplatňování normy ČSN 74 60 77 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování v praxi
PDF Tisk Email

Nová norma vydaná s platností od 1. května 2014 měla a má za cíl kultivovat prostředí montáže oken a stanovuje dříve chybějící mantinely a požadavky na kvalitu. Jak se s tímto trendem vypořádávají někteří aktéři na trhu, se můžete dočíst v následujícím dokumentu.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 2 z 2