Koncept větrání – pravidlo správné praxe
Tisk

Dne 16. 8. 2017 byl Hospodářskou komorou ČR jako pravidlo správné praxe schválen dokument
Koncept větrání.

Koncept větrání vznikl jako reakce na opakující se tragické události spojené s otravou CO a chybným
vyhodnocením, že jedinou příčinou těchto tragédií jsou příliš těsná okna. Na to reagovala Česká komora
lehkých obvodových plášťů (
ČKLOP) snahou vytvořit metodiku pro navrhování větrání, která by sjednotila
veškeré požadavky různých směrů, oborů a technologií.

Během prvních jednání pracovní skupiny se ukázala šíře celé problematiky a její přesah do mnoha
dalších oborů. V konečné fázi jednání bylo přítomno více jak 20 odborníků, zastupující celou řadu státních
i nestátních institucí. Vzhledem k tomu, že problematika větrání je z různých pohledů popsána celou
řadou legislativních předpisů, vznikla potřeba spíše tyto předpisy sjednotit než vytvářet předpis nový.
Rozhodující bylo navázání spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které k jednacímu stolu
přivedlo zástupce dalších ministerstev, a které nakonec podpořilo tvorbu Konceptu větrání finanční dotací
z programu 
Efekt.
Ministerstvo průmyslu a obchodu k problematice větrání uspořádalo také v květnu letošního roku odborný
seminář Větrání budov. Více informací o semináři naleznete 
zde.

Koncept větrání nedefinuje žádné nové parametry, ale pouze propojil požadavky různých oborů do jednoho
dokumentu. Materiál slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov pro pobyt osob. Je určen
zejména pro přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání, lze však ho využít ve všech
fázích procesu návrhu, realizace a obsahuje i pokyny pro přejímku, provoz a údržbu větracího zařízení.
Dokument je metodickou pomůckou pro návrh větrání při respektování hlavních aspektů (hygiena, zdraví,
stavba, energie) a je určen všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního
prostředí v budovách - budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům,
dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného
zdraví. Materiál se opírá o závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné, resp. dopo-
ručené technické normy (ČSN EN, ČSN), doporučené technické normativní informace TNI a technická
pravidla (např. TPG) a to vždy v jejich platných zněních. Některá doporučení vycházejí ze zahraničních
podkladů a zkušeností.

Dokument byl zpracován podle Metodických pokynů pro plánování, tvorbu a schvalování Pravidel správné
praxe Hospodářské komory České republiky a schválen pod číslem registrace HKCR/4/17/01 ze dne
16. 8. 2017 jako TPW 170 01.

Dokument TPW 170 01 -  Koncept větrání je k dispozici zde.

Koncept větrání