Nacházíte se: AktualitySeminář ČKLOP - Praha, Brno

Seminář ČKLOP - Praha, Brno

Aktuality / Publikováno 2019-10-30

Ve dnech 24.10 a 25.10.2019 proběhl seminář ČKLOP, který řešil téma ČSN EN 13 830 - Lehké obvodové pláště – Norma výrobku a téma Skleněné střechy od projekce až po realizaci.

Obě témata zaujímají posluchače svou rozporuplností. Cílem semináře bylo zavést posluchače hlouběji do celé problematiky, a nejen o problémech mluvit, ale i hledat cestu, jak popsané rozpory řešit v rámci českých právních dokumentů.

Problém normy ČSN EN 13830 spočívá v tom, že EN 13830:2003 byla zrušena k 31.01.2017 a nahrazena EN 13830:2015. Přes tuto skutečnost je nadále harmonizovanou normou EN 13830:2003 – viz zatím poslední Úřední věstník EU č. (2018/C 092/06) – strana C92/170 nebo také Databáze harmonizovaných norem k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR).
Prohlášení o vlastnostech musí i nadále odkazovat na EN 13830:2003. Nelze tedy vyžadovat po výrobci vypracování PoV podle EN 13830:2015.
Všechny členské státy EU jsou povinny tuto skutečnost respektovat.
EN 13830:2015 harmonizována nebude, ale v současnosti se připravuje změna normy – EN 13830:2015/FprA1, která ji nahradí.
EN 13830:2015/FprA1 byla předmětem formálního hlasování v období 11.07.2019 do 05.09.2019 a byla schválena.
Otázkou je jaký bude další vývoj její harmonizace. Nelze zatím říct, kdy by mohla být tato nová verze harmonizována.

 • Připravované nové podpůrné normy pro LOP
  EN 16758/prA1, LOP – Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem – Zkušební metoda a požadavky – norma byla důkladně revidována.
  EN 17146:2018 Stanovení pevnosti držáků výplní – Zkušební metoda a požadavky – byla ratifikována 19.12.2018.
  prEN 14024 Rev, Kovové profily s přerušením tepelného mostu – Mechanické funkční vlastnosti – Požadavky, posouzení výpočtem a zkouškami: Revize pokračuje ve WG 1.
  prEN 16759 Lepené zasklení: tento úkol byl CEN / BT automaticky smazán kvůli překročení harmonogramu
  Pracovní položka - nová norma prEN " Stanovení síly na vytažení šroubu ze závitu příruby (držáku apod.) „začátek byl stanoven k 02.04.2019.

Část semináře na téma Skleněné střechy od projekce až po realizaci se velice podrobně věnoval problematice střešních konstrukcí s prosklením nebo světlíkem. Hned od počátku semináře bylo jasné, že již jenom dělení na výrobky a stavební konstrukce je nejednoznačné, což následně vede k otázkám, podle jakých norem má projektant projektovat, jaké parametry má prosklená střecha splňovat, kde jsou takové parametry definovány a kdo má určit jejich hodnotu pro daný konkrétní objekt.


ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ:

Výrobky podle harmonizovaných EN

Stavební konstrukce

Střešní okna
ČSN EN 14 351-1+A2

Proskledné střechy
prosvětlovací plocha přímo troří střešní konstrukci (nepříšluší však do ČSN 73 1901 "Navrhování střech"

Bodové plastové světlíky 
ČSN EN 14963 "Prvky střešního pláště"

Prosklené světlíky
výplň otvorů ve střešních pláštích (v duchu ČSN 74 6350+Z1+Z2 "Ocelové světlíky"

Pásové plastové světlíky 
ČSN EN 14963 "Prvky střešního pláště"

Zimní zahrady
sestava stěn + střechy

Lehké obvodové pláště 
ČSN EN 13 830 vymezena sklonem do ±15° od svislice

Skleněné markýzy 
atd.

hEN normy jen pro jejich komponenty (skla, izolace, normové profily, ...)

 

Téma semináře zaměřené na střechy řešilo klíčovou otázku definice PROSKLENÝ SVĚTLÍK vs. PROSKLENÁ STŘECHA
Prosklený světlík odpovídá definici pro VÝPLŇ OTVORU. Jde o VÝROBEK zabudovaný do konstrukce střechy. Pro prosklené světlíky není vydána harmonizovaná EN. V takovém případě projektant pro některé reálně potřebné vlastnosti nenalézá jasně definované požadavky a hodnoty.

PROSKLENÁ STŘECHA představuje KONSTRUKCI střešního pláště se skleněnou krytinou
osazenou na nosnou obvodovou konstrukci budovy. Pro prosklené střechy není vydána harmonizovaná EN. Projektant tak postupuje v souladu s požadavky Vyhl. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, využívá relevantní ustanovení ČSN Navrhování střech, u rastrových konstrukcí využívá vhodné parametry definované pro LOP a jejich limitní hodnoty stanovuje
tak, aby byly splněny základní požadavky na stavební konstrukce s ohledem na jejich zamýšlené využití.

Seminář řešil celou řadu dalších problematických otázek spojených s návrhem, konstrukcí prosklených střech a prosklených konstrukcí včetně světlíků. 

Závěr semináře určil zásadní potřebu revidovat nebo doplnit stávající normy, které se dané problematice věnují. ČKLOP proto bude iniciovat takový požadavek na příslušných úřadech.

Děkujeme všem účastníkům pražského a brněnského semináře.

Prezentace jsou dostupné po přihlášení zde.
 

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech