Nacházíte se: Normy, legislativaZkoušení a certifikace mechanických zábranných systémů v návaznosti na certifikační postup NBÚ v současnosti

Zkoušení a certifikace mechanických zábranných systémů v návaznosti na certifikační postup NBÚ v současnosti

Normy, legislativa / Publikováno 2024-05-27

Certifikace MZS je posouzení shody specifikovaných vlastností určitého typu výrobku podle požadavkového technického předpisu – normy. Hodnotou certifikace je míra důvěry a jistoty, která je zajištěna nestranným a odborně způsobilým prokázáním splnění specifikovaných požadavků třetí stranou.

V ČR jsou k tomuto účelu používány především evropské normy EN, ale i národní předpisy. Evropské normy jsou převedené do formy ČSN EN (znění evropské normy v češtině). Národní předpisy jsou označovány ve formě ČSN – např. ČSN 91 6012, nebo jako předpis viz.  Metodika zkoušení nedestruktivní metodou BUMPINGU, či vyhláška např. pro  ukládání zbraní a střeliva.
Základem certifikačních požadavků (rozumí se též zkušebních) jsou tzv. výrobkové normy, které obsahují jak základní klasifikaci – zatřídění, formou klasifikační tabulky, tak i požadavky pro jejich jednotlivé vlastnosti, vždy v několika úrovních – většinou označených jako třídy. Na ně navazují tzv. průlomové normy (např. ČSN EN 1630, ČSN 91 6012, ČSN EN 1143-1 a další), které řeší především destrukční překonání a snaží se maximálně přiblížit reálnému využití předmětu certifikace. Celý rámec požadavků pak završují standardy NBÚ a předpisy upravující ukládání zbraní a střeliva viz.  např. www.nbu.cz. 

Certifikace skupiny tzv. otvorových výplní probíhá podle požadavkové normy ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace. Ta obsahuje požadavky na statické zatížení, dynamické zatížení a čas potřebný k překonání předmětné otvorové výplně, tzv. dobu průlomové odolnosti, včetně jednoznačné specifikace nářadí, kterým je tato zkouška prováděna. Vlastní zkoušky – popis jejich realizace je definován v normách ČSN EN 1628 - statické zkoušky (výrobková), ČSN EN 1629 – dynamické zkoušky (výrobková) a ČSN EN 1630 – průlomové zkoušky (manuální). Výrobky jsou certifikovány do bezpečnostních tříd RC 1 až RC 6. Běžně jsou používány bezpečnostní třídy RC 1 až RC 4, bližší charakteristika jednotlivých tříd RC viz tab. 1. 
U otvorových výplní platí, že čím je bezpečnostní třída RC vyšší, tím je průlomová odolnost výrobku – jeho odolnost proti narušení, větší – výrobek je kvalitnější a poskytuje vyšší ochranu zabezpečení.
 

Tabulka 1 - Bližší charakteristika jednotlivých bezpečnostních tříd RC podle ČSN EN 1627

RC 1                            

Příležitostný zloděj zkouší realizovat vloupání s použitím malého jednoduchého nářadí rozbít okno, dveře nebo uzávěr užitím fyzického násilí, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním, nemá žádné zvláštní znalosti o překonávání otvorových výplní a jejich komponentů.

RC 2

Příležitostný zloděj dále zkouší rozbít okno, dveře nebo uzávěr použitím jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, kleště, klín, má malé znalosti o překonávání otvorových výplní a jejich komponentů.

RC 3

Zloděj zkouší zajistit přístup použitím dalšího šroubováku, páčidla, malého kladiva, důlčíků, mechanické ruční vrtačky, má základní znalosti o překonávání otvorových výplní a jejich komponentů. 

RC 4

Zkušený zloděj dále používá pilu, kladivo, sekeru, sekáč, jednoruční elektrickou vrtačku, má dobré znalosti o překonávání otvorových výplní a jejich komponentů.

RC 5

Velmi zkušený zloděj dále používá elektrické nářadí, např. vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou brusku o průměru kotouče maximálně do 125 mm, má velmi dobré znalosti o překonávání otvorových výplní a jejich komponentů.

RC 6

Velmi zkušený zloděj dále používá výkonné elektrické nářadí např. vrtačku, přímočarou pilu a úhlovou brusku o průměru kotouče maximálně do 230 mm, má speciální znalosti o překonávání otvorových výplní a jejich komponentů.

 

Klasifikační norma ČSN EN 1627 stanovuje také požadavky pro jednotlivé komponenty – dveřní kování ve vztahu k jednotlivým bezpečnostním třídám RC, viz. tabulka 2 a tabulka 3.

Tabulka 2 - Požadavky na kování mechanické

Výrobková norma

Bezpečnostní třída
RC 1

Bezpečnostní třída
RC 2

Bezpečnostní třída
RC 3

Bezpečnostní třída
RC 4

Cylindrická vložka - bezpečnost související s klíčem EN 1303

4

4

4

6

Cylindrická vložka - Odolnost proti napadení EN 1303

C nebo A včetně bezpečnostního kování s překrytím cylindrické vložky v TB 2 podle EN 1906

C nebo A včetně bezpečnostního kování s překrytím cylindrické vložky v TB 2 podle EN 1906

C nebo A včetně bezpečnostního kování s překrytím cylindrické vložky v TB 3 podle EN 1906

D nebo B včetně bezpečnostního kování s překrytím cylindrické vložky v TB 4 podle EN 1906

Dveřní kování EN 1906

2

2

3

4

Zámek EN 12209

3

3

4

6/7

Vícebodový zámek EN 15685

3

3

4

6/7

Okenní klika uzamykatelná Odolnost proti krutu a síle EN 13126

2/1

2/1

2/2

2/3

Tabulka 3 - Požadavky na kování mechatronické

Výrobková norma

Bezpečnostní třída
RC 1

Bezpečnostní třída
RC 2

Bezpečnostní třída
RC 3

Bezpečnostní třída
RC 4

Mechatronická cylindrická vložka - bezpečnost související s mechanickým a elektronickým klíčem EN 15684

A mechanický a E elektronický nebo E mechanický i elektronický

A mechanický a E elektronický nebo E mechanický i elektronický

A mechanický a E elektronický nebo E mechanický i elektronický

A mechanický a F elektronická nebo F mechanický i elektronický

Mechatronická cyindrická vložka - odolnost proti napadení klíčem EN 15684

1

1

1

2

Elektromechanicky ovládané zámky
Bezpečnost EN 14846

3

3

4

7

Elektromechanicky ovládané zámky
Bezpečnost elektronická manipulace AN 14846

2

2

2

3

Mechatronické dveřní kování
Elektronický kód a jeho přenos EN 16867+A1

B

B

B/C

C/D

Mechatronické dveřní kování
Bezpečnost EN 16867-A1

2

2

2

3


Komponenty otvorových výplní – stavebního kování by měly být vždy před uvedením na trh odzkoušeny a certifikovány podle výrobkových norem viz. tab. 2 a 3,  přehled viz tab. 4. Výsledkem je shrnutí vlastností do tzv. klasifikační tabulky, v níž jednotlivé číslice uvádějí specifikované vlastností předmětného stavebního kování, jako je životnost, vhodnost pro dveře s požární odolností, odolnost proti korozi a teplotě, bezpečnost a odolnost proti odvrtání atd. Jejich úrovně – třídy jsou označovány buď arabskou číslicí, nebo písmenem. Hodnoty jednotlivých úrovní – třídy, lze vyčíst v příslušné výrobkové normě pro předmětný typ kování.

K zásadní změně však došlo v požadavkové normě ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace oproti předchozímu období. V kapitole 1 ,,Předmět normy,, v druhém odstavci je uvedeno: Stavební kování je součástí dveří, oken atd. a nemůže být samostatně klasifikováno jako takové podle této normy. Z toho vyplývá, že stavební dveřní kování nemůže být certifikováno do bezpečnostních tříd RC X.  Dále zůstává zachováno, že norma neobsahuje požadavky na odolnost zámků a cylindrických vložek proti napadení paklíči – tzv. PICKING. V normě EN 1630 jsou stanoveny oblasti napadaní nářadím, kde je zahrnuto i stavební kování (cylindrické vložky, dveřní kování, zadlabací zámky, visací zámky a další). Tyto oblasti -  komponenty, musí být odzkoušeny a splnění výrobkových norem je jen podmínkou pro zahájení zkoušek podle ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.

Proto bylo po diskuzi se zainteresovanými subjekty rozhodnuto plně využít přílohy č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb. O fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Národního bezpečnostního úřadu a certifikovat stavební kování do kategorií UZAMYKACÍ SYSTÉM TYP 1 AŽ 4. Požadavky na jednotlivé typy uzamykacích systémů (UST) jsou dány předmětnou vyhláškou NBÚ ve vztahu k bezpečnostním třídám RC 2 až RC 5 viz tabulka 5 a www.nbu.cz. 

Tabulka 4 - Přehled výrobkových norem pro komponenty uzávěrů - stavební kování

Označení výrobkové normy

Výrobek, kterého se norma týká

Požadavky - třídy bezpčnosti označované TB

Charakteristika požadavku SECURITY

ČSN EN 1303

Profilové cylindrické vložky

Třída 1 až 6

Bezpečnost související s klíčem

ČSN EN 1303

Profilové cylindrické vložky

Třída 0 až D

Odolnost proti napadení

ČSN EN 15684

Mechatronické cylindrické vložky

Třída A až F

Bezpečnost související s mechanickým a elektronickým klíčem

ČSN EN 15684

Mechatronické cylindrické vložky

Třída 0 až 2

Odolnost proti napadení

ČSN EN 1906

Dveřní kování - dveřní štíty

Třída 1 až 4

Odolnost proti destrukci

ČSN EN 16867+A1

Mechatronické dveřní kování

Třída A až D

Elektronický kód a jeho přenos

ČSN EN 16867+A1

Mechatronické dveřní kování

Třída 0 až 3

Odolnost proti destrukci

ČSN EN 12209

Zadlabací zámky

Třída 1 až 7

Pevnost závory a odolnost proti odvržání

ČSN EN 14846

Elektromechanicky ovládané zámky

Třída 0 až 3

Elektronická manipulace

ČSN EN 14846

Elektromechanicky ovládané zámky

Třída 0 až 7

Pevnost závory a odolnost proti odvrtání

ČSN EN 1935

Závěsy

Třída 1 až 3

Bezpečnost a odolnost priti vloupání

ČSN EN 12320

Visací zámky

Třída 1 až 6

Odolnost proti destrukci a překonání uzamykacího mechanismu

Tabulka 5 - Porovnání RC x a UST x

Uzamykací systém typ podle vyhlášky NBÚ

1

2

3

4

Určené pro použití v otvorové výplni
v bezpečnostní třídě RC podle ČSN EN 1627

RC 2

RC 3

RC 4

RC 5


Jednotlivé typy uzamykacích systému (stavebního kování) z hlediska jejich průlomové odolnosti – odolnosti proti překonání lze charakterizovat, viz tabulka 6.

Tabulka 6 - Bližší charakteristika jednotlivých uzamykacích systémů typ podle NBÚ

Uzamykací systém
typ (UST)

Předpokládaný způsob napadení

1

Doba průlomové odolnosti 3 minuty, použití jednoduchých nástrojů - šroubovák, kleště, klín, aplikace nedestruktivních metod pro otevření zámků - cylindrických vložek - BUMPING (BK), Hobbs - picking atd., (odpovídá bezpečností třídě RC 2 + nadstavba BK atd.).

2

Doba průlomové odolnosti 5 minut, použití dalšího šroubováku, páčidla, aplikace nedestruktivních metod pro otevření zámků - cylindrických vložek - BUMBPING (BK), Hobbs - picking atd., (odpovídá bezpečností třídě RC 3 + nastavba BK atd.).

 3

Doba průlomové odolnosti 10 minut, použití pily na kov, těžkého kladiva, sekery, sekáče, jednoruční elektrikcé a aku vrtačky, aplikace nedestruktivních metod pro otevření zámků - cylindrických vložek - BUMPING (BK), Hobbs - picking atd., (odpovídá bezpečností třídě RC 4 + nadstavba BK atd.).

4 Doba průlomové odolnosti 15 minut, použití elektrického nářadí do výkonu 1100 W - přímočará pila, úhlová bruska o průměru kotouče maximálně do 125 mm, aplikacenedesruktivních metod pro otevření zámků - cylindrických vložek - BUMPING (BK), Hobbs - picking atd., (odpovídá bezpečnostní třídě RC 5 + nadstavba BK atd.).


Jak z uvedených charakteristik vyplývá, platí zásada, že čím je vyšší typ – vyšší číslice, tím je průlomová odolnost výrobku – jeho odolnost proti napadení (destrukční i bezklíčové) větší – výrobek je kvalitnější a poskytuje vyšší ochranu zabezpečení.

Závěrem lze konstatovat, že od ledna 2016 došlo k zásadní změně v systému certifikace stavebního kování – cylindrická vložka, stavební zámek a dveřní kování, s využitím zejména pro bezpečnostní dveře a mříže, viz. obrázky níže. Systém pro trezorové hospodářství a otvorové výplně zůstává zachován. V praxi se nyní setkáváme s UST 1 až UST 3 v návaznosti na bezpečnostní třídy RC 2 až RC 4 podle požadavků v ČSN EN 1627:2022, zkoušeno podle ČSN EN 1630:2022 a nadstavby – odolnost proti nedestrukčnímu překonání tzv. BUMPING, viz. www.nbu.cz. 
Prokázání shora uvedených parametrů bude deklarováno vydáním certifikátu shody v kategoriích UST 1 až UST 4 pro oblast SECURITY, v návaznosti na zkoušky podle ČSN EN 1630, viz tabulka 6 a tam, kde to bude vhodné, i pro certifikaci technických prostředků určených k ochraně utajovaných skutečností Národním bezpečnostním úřadem.

 

Článek byl publikován v Ročence ČKLOP 2023. Náhledy všech Ročenek ČKLOP zde

Autor článku: Jan Koktan
Mistr technické sekce a zástupce cechmistra CMZ
TREZOR TEST s.r.o.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech