Nacházíte se: Technologie budoucnostiInformační modelování staveb v ČR - BIM

Informační modelování staveb v ČR - BIM

Technologie budoucnosti / Publikováno 2019-07-18

Pojem BIM, do češtiny překládaný jako informační modelování staveb, a v posledních letech tak široce skloňovaný nejen v České republice, už získává jasnější kontury díky řadě analýz čerpajících nejen z teoretických předpokladů, ale dnes již i z konkrétních případových studií.

Jakožto komplexní proces pro vytváření, uchovávání, sdílení a řízení informací o budově způsobem založeným na vzájemném propojení a opakovatelném využití sice vyžaduje určité počáteční investice, avšak na druhé straně slibuje značné benefity. 

 

Obrázek č. 1: Adaptace MacLeamyho křivky (2004)

Vzhledem k tomu, že v rámci organizace projektu má zavedení BIMu dopady do všech procesů, nelze jej chápat jako pouhý softwarový nástroj. Kvalitně zpracovaný digitální model stavby v přípravných fázích totiž umožní simulaci dalších fází projektu, od koncepce a plánování zdrojů, přes projektování a výstavbu, až po provoz budovy, a ve výsledku má usnadnit management budovy po celou dobu jejího životního cyklu. Zvýšení kvality architektonického návrhu, efektivnější plánování kapacit, a promyšlené investice do udržitelných materiálů, jsou základním předpokladem pro lepší kontrolu investora nad celým projektem. 

 

Obrázek č. 2: Průběh projektu v čase 

 

Podle globální studie o stavu BIM publikované irskou Construction IT Alliance v únoru 2017 se informační modelování staveb nejdéle zavádí ve skandinávských zemích, především ve Finsku, kde byla již v roce 2001 zahájena práce na nastavení pravidel a na prvních pilotních projektech a od roku 2007 je BIM povinný pro FM budov státní správy. USA zaznamenávají výrazný nárůst využití informačního modelování na stavebních projektech z 28 % na 71 % mezi lety 2007 a 2012, Austrálie hlásí 77 % v roce 2016, a UAE zavádí BIM povinně od roku 2013. Požadavky na zavedení BIMu byly formulovány ve dvanáctém národním pětiletém plánu rozvoje čínské ekonomiky pro roky 2011–2015. Pokud jde o naše nejbližší sousedy, standardy pro Building Information Modelling jsou integrovány do rakouských norem ÖNORM A 6241-1 a 2 Digital structure documentation, a Německo zavádí BIM povinně od roku 2020.

O České republice najdeme následující informaci: existuje Odborná rada pro BIM, neexistují žádné standardy a žádné publikace, které by stály za zmínku. 
Přesto, situace v České republice není zdaleka tak bezútěšná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Odborná rada pro BIM byla založena již 12. 5. 2011 a ve svých stanovách jasně uvádí, že jejím hlavním účelem je „popularizace, standardizace, rozvoj možností a uplatnění metodiky BIM v České republice.“ Dále, 2. listopadu 2016 vyzvala Rada vlády Ministerstvo průmyslu a obchodu k přijetí opatření zaměřených na postupné začleňování BIMu do stavebních procesů, s cílem snížení provozních a pořizovacích nákladů veřejných zakázek. „Pro zadavatele z veřejného sektoru to znamená, že výstavba a správa budov by měla být efektivnější, riziko překročení nákladů na projekty, zejména veřejné infrastruktury, nižší, a transparentnost využívání veřejných finančních prostředků, vyšší.“ Připravená Koncepce zavádění metodiky BIM v České republice formuluje strategie určující směr pro zavedení BIMu v horizontu deseti let. Ministr průmyslu a obchodu tuto koncepci předložil ke schválení, a vláda České republiky ji schválila na svém zasedání dne 25. září 2017. 
Plán postupného zavádění BIM v ČR je prezentován prostřednictvím 38 úkolů rozdělených do sedmi tematických skupin. Jeden z klíčových milníků představuje uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce od roku 2022.

Kromě toho plán předpokládá průběžné zavádění a tvorbu norem a terminologie, kterým byla pověřena nově vzniklá Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace při ÚNMZ. Náplní této odborné vládní platformy sdružující experty z oblasti veřejné správy, soukromého sektoru i vzdělávacích institucí, je spolupráce na standardizaci a vzdělávání, a akcelerace rozvoje metody BIM v České republice. 

Od září 2019 vstoupí v platnost nový rámcový vzdělávací program vytvořený ve spolupráci s Národním ústavem pro vzděláváni, který začleňuje BIM do studijních osnov středních a vysokých škol. V rámci programu Digitální Česko je připraveno vzdělávání zaměstnanců státní správy obecních a krajských stavebních úřadů, a popularizace BIMu mezi úředníky. 120 hodinový kurz BIM pro veřejnost bude dostupný pro zájemce o celoživotní vzděláváni. 

Na stránkách informačního systému uvádění výrobků na trh již můžete připomínkovat první verzi Česko-anglického výkladového slovníku pro Building Information Modelling, probíhají pilotní projekty pro dopravní i pozemní stavby, připravují se smluvní i datové standardy pro použití BIM, definuje se výklad LOD, LOI i nově vzniklý termín LOIN (level of information needed). Ve spolupráci s vysokými školami probíhá rešerše klasifikačních systémů a jeho následný výběr. Řeší se příprava podkladů pro oceňování z informačního modelu, a v neposlední řadě je třeba zmínit nově vzniklou BIM příručku pro investory.

Vedle významného přispění Odborné rady pro BIM byli ke spolupráci na vytváření standardů přizváni i zástupci ČKLOP. Ve dvou ze sedmi pracovních skupin, PS03 Datové standardy a informační požadavky a PS04 Podklady pro oceňování, tak máme možnost podílet se na přípravě normových podkladů prostřednictvím připomínkových řízení. 

Dne 3. října 2018 vláda vyjádřila podporu Vládnímu programu digitalizace České republiky 2018+ [10]. Postupné zavádění jednotlivých kroků ukáže, jaká bude podpora digitalizace v praxi.   

 

Autor: Ing. Lucie M. Švamberková
SIPRAL a.s.

Tento článek je součástí obsahu Ročenky ČKLOP 2018. Náhledy Ročenek zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech