Nacházíte se: NormyZměny technických předpisů a norem v oblasti požárně odolných otvorových výplní

Změny technických předpisů a norem v oblasti požárně odolných otvorových výplní

Normy / Publikováno 2020-05-18

Podle informací dostupných do uzávěrky Ročenky by mělo po několika odkladech a vleklých diskuzích k 1.11.2019 skončit přechodné období harmonizované EN 16034:2014 Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti, (vydané v ČR jako ČSN EN 16034:2015).

Podle Věstníku EU je ale dovoleno normu používat jako harmonizovanou pouze společně s EN 14351-1+A2 (pro vnější dveře, okna včetně střešních) nebo EN 13241+A2 (pro vrata). Ukončení přechodného období EN 16034 tedy znamená, že pro požárně odolné vnější dveře, okna, střešní okna a požárně odolná vrata bude od tohoto termínu povinné označení CE a Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 305/2011 na základě CE certifikace a to navíc při současném splnění požadavků EN 13241+A2 nebo EN 14351- 1+A2. Norma ČSN EN 16034 jako harmonizovaná zatím pravděpodobně stále nebude aplikovatelná pro požárně odolné dveře vnitřní, kterých je mezi požárními uzávěry většina, jelikož související EN 14351-2 pro vnitřní dveře bude pravděpodobně harmonizována až později.
Některé asociace výrobců však žádají opakovaně evropskou komisi o prodloužení termínu ukončení přechodného období a jeho sjednocení s harmonizací výrobkové normy pro vnitřní dveře.
Takové žádosti byly sice ze strany evropské komise již na jaře tohoto roku zamítnuty, avšak až 1.11.2019 bude patrně definitivně znám skutečný stav. 

Pro výrobce požárně odolných vnějších dveří, oken, střešních oken a vrat

Po 1.11. 2019 budou tedy s vysokou pravděpodobností výrobci požárně odolných vnějších dveří, oken, střešních oken a vrat povinni zajistit CE certifikaci podle (ČSN) EN 16034, výrobky opatřit CE značkou a Prohlášením o vlastnostech. Podle (ČSN) EN 16034 a souvisejících EN 14351-1+A2 nebo EN 13241+A2 je předepsán systém 1, kdy podkladem pro CE značení a Prohlášení výrobce o vlastnostech je Osvědčení o stálosti vlastností vydané oznámeným subjektem na základě typových zkoušek a počáteční inspekce systému řízení výroby. Za některé typové zkoušky odpovídá výrobce. Musejí být ověřeny základní, tj. mandátové vlastnosti vyžadované jak (ČSN) EN 16034, tak i související (ČSN) EN 14351-1+A2 nebo (ČSN) EN 13241+A2. Například pro vnější požárně odolné a kouřotěsné dveře se samozavíračem jsou to: 

podle ČSN EN 16034:

 • Požární odolnost

 • Kouřotěsnost

 • Schopnost uvolnění

 • Samozavírání (jen pro samouzavírací)

 • Vlastnosti, jejichž ověření je úkolem výrobce

 • Trvanlivost schopnosti uvolnění

 • Trvanlivost samozavírání proti degradaci a stárnutí (jen pro samozavírací)

a dále podle (ČSN) EN 14351- 1+A2:

 • Vlastnosti, jejichž ověření je úkolem oznámeného subjektu
 • Odolnost proti zatížení větrem 
 • Vodotěsnost
 • Uvolňování nebezpečných látek
 • Odolnost proti nárazu (jen u prosklených)
 • Únosnost bezpečnostních zařízení (je-li relevantní)
 • Vzduchová neprůzvučnost (je-li deklarována)
 • Součinitel prostupu tepla
 • Průvzdušnost
 • Vlastnosti, jejichž ověření je úkolem výrobce
 • Výška;  radiační vlastnosti (u prosklených)                                        


Podmínkou platnosti „Osvědčení o stálosti vlastností“ podle CPR jsou roční opakované dozory oznámeného subjektu nad systémem řízení výroby u výrobce.

Pro certifikaci požárně odolných otvorových výplní je zásadní klasifikace požární odolnosti a to buď na základě „přímé aplikace“, nebo tzv. „rozšířené aplikace“ výsledků zkoušek požární odolnosti podle norem řady EN 15269. Pravidla rozšířené aplikace, tj. využití výsledků zkoušek pro výrobky, které se povoleným způsobem odchylují od konstrukce prověřené zkouškou, upřesňuje revidované vydání ČSN EN 15269-1:2019 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Všeobecné požadavky. Revize normy byla vydána zatím pouze vyhlášením v anglickém jazyce, avšak je účinná již od 9/2019. Výsledkem rozšířené aplikace a klasifikace smí být podle citované revize pouze jedna třída požární odolnosti pro určitou řadu výrobků takto:     
 je-li pro kompletní řadu výrobků požadována pouze nejnižší společná klasifikace, může být řada výrobků zahrnuta v 1 protokolu o rozšířené aplikaci (EXAP) a protokolu o klasifikaci;
• je-li požadováno, aby se pro určitou část řady výrobků nabízela vyšší klasifikace, musí tato část řady mít samostatnou rozšířenou aplikaci a klasifikaci.

Součástí ověřování podle harmonizovaných norem ČSN EN 16034 a ČSN EN 14351-1 nebo EN 13241 není stanovení druhu konstrukce DP1, DP2 nebo DP3 vyžadované národním předpisem ČSN 73 0810 a musí být provedeno samostatně.

Pro výrobce požárně odolných vnitřních dveří

Požárně odolné dveře vnitřní bude možné označovat CE značkou až po harmonizaci EN 14351-2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře, tj. po jejím vyhlášení ve Věstníku EU. Předpokládá se asi dvouleté přechodné období, než bude CE certifikace vnitřních požárně odolných dveří, stejně jako u vnějších dveří a vrat, povinná. Přesné datum přechodného období bude zveřejněno v příslušném Věstníku. Norma byla vydána v českém jazyce jako ČSN EN 14351-2 již v červnu 2019.
Požárně odolné dveře vnitřní tedy mohou být až do ukončení přechodného období posuzovány jako dosud podle národních předpisů, tj. podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. I v případě vnitřních dveří, je-li klasifikace požární odolnosti založena na rozšířené aplikaci výsledků zkoušek, je třeba reflektovat na revizi ČSN EN 15269-1:2019 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky, účinnou od 9/2019, viz výše.

Obrázek 1: Příklad CE značky pro vnější požárně odolné a kouřotěsné samozavírací dveře:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Obrázek 2: Příklad Prohlášení o vlastnostech pro vnější požárně odolné, kouřotěsné samozavírací dveře:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Iveta Jiroutová
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. - ředitelka pobočky

Tento článek je součástí obsahu Ročenky ČKLOP 2019. Náhledy Ročenek zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech