Nacházíte se: NormyO čem je nařízení o stavebních výrobcích?

O čem je nařízení o stavebních výrobcích?

Normy / Publikováno 2023-02-11

Cílem nařízení o stavebních výrobcích je zajistit, aby stavební výrobky mohly volně obíhat v rámci jednotného trhu. Aby toho bylo dosaženo, nařízení o stavebních výrobcích stanoví harmonizovaná pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh EU.

Stávající harmonizovaná pravidla se zaměřují na to, jak vyjádřit vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám, jako například jak reagují na oheň, jak vedou teplo nebo izolují zvuk. Současný legislativní rámec rovněž poskytuje harmonizovaná pravidla pro označení CE těchto výrobků. Tím je zajištěno, že profesionálové, veřejné orgány a spotřebitelé budou mít k dispozici spolehlivé informace, aby mohli porovnávat vlastnosti výrobků od různých výrobců v různých zemích.

Členské státy jsou odpovědné za bezpečnostní, environmentální a energetické požadavky platné pro budovy a inženýrské stavby.

Proč potřebujeme revizi nařízení o stavebních výrobcích?
Nařízení o stavebních výrobcích je třeba revidovat tak, aby se mohlo:

  • Zajistit hladké fungování jednotného trhu a volný pohyb stavebních výrobků.
  • Řešit udržitelnost vlastností stavebních výrobků.
  • Umožnit stavebnímu ekosystému přispívat k plnění cílů v oblasti klimatu a udržitelnosti a přijmout digitální transformaci, protože na tom závisí jeho konkurenceschopnost.
  • Zajistit, aby harmonizované normy přispívaly ke konkurenceschopnosti ekosystému a omezovaly překážky na trhu.

I když současná pravidla zaručují harmonizovaný rámec pro uvádění stavebních výrobků na trh v EU, stále existují některé aspekty, které je třeba zlepšit. To platí zejména pro stávající proces vypracování harmonizovaných norem pro stavební výrobky. V Úředním věstníku EU bylo v posledních letech vydáno velmi málo harmonizovaných norem EU.

Stávající nařízení není vhodné k plnění širších politických priorit, zejména pokud jde o Evropskou zelenou dohodu. Je také nutné urychlit rozvoj a zavádění digitálních technologií.

Jak nové revidované nařízení přispěje ke zlepšení jednotného trhu se stavebními výrobky?
Dosáhnout dobře fungujícího jednotného trhu se stavebními výrobky představuje návrh řady nástrojů k odblokování systému technické harmonizace prostřednictvím lepších norem; omezit vnitrostátní překážky obchodu s výrobky, na které se vztahuje toto nařízení a zlepšit dozor nad trhem. Návrh rovněž zajistí větší srozumitelnost pravidel prostřednictvím zjednodušení, čímž se sníží administrativní zátěž a pomůže to ujistit, že stavební výrobky jsou bezpečné.

Jak nové revidované nařízení zlepší standardizaci stavebních výrobků?
Normalizační aktivity pro stavební výrobky jsou v současné době na mrtvém bodě. Je to důsledek různých faktorů, včetně zastaralých standardizačních požadavků, absence jakéhokoli technického obsahu souvisejícího s udržitelným využíváním přírodních zdrojů, jakož i právních a technických aspektů spojených s povinným charakterem a úplností norem.

V souladu se strategií EU pro normalizaci revidované nařízení předpokládá možnost Komise zasáhnout v případě, že normy postrádají kvalitu nebo nejsou včas poskytnuty na trh. Kromě toho bude Komise pokračovat ve své práci s členskými státy, průmyslem a dalšími příslušnými stranami na revizi zastaralých standardizačních požadavků, acquis a na tom, aby byly v budoucnu vhodné pro nejnovější normy. Takzvaný „proces acquis pro regulaci stavebních výrobků“, zahájený v polovině roku 2020, je fórem, kde se společně s členskými státy, průmyslem a dalšími relevantními subjekty projednávají a utvářejí harmonizované normy, evropské hodnotící dokumenty a právní akty Komise. 

Jaká je souvislost mezi nařízením o stavebních výrobcích a nařízením o ekodesignu pro udržitelné výrobky?
Cílem nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků je učinit udržitelné výrobky normou na trhu EU a snížit jejich dopad na životní prostředí v celém hodnotovém řetězci. Modelu „vezmi-využij-zlikviduj“ se lze vyhnout a velká část dopadů na životní prostředí se stanovuje již ve fázi návrhu.

Iniciativa bude mít přínos pro životní prostředí snížením znečištění a využíváním zdrojů. Bude to mít pro EU strategický přínos, protože posílí naši nezávislost na zdrojích, a to i v kontextu současné geopolitické situace. Posílí jednotný trh a vytvoří hospodářské příležitosti pro inovace, zejména v oblasti repasování, recyklace a oprav.

Aby se zabránilo roztříštění jednotného trhu EU, jsou zapotřebí harmonizovaná pravidla. Nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků proto stanoví obecný rámec a budou se uplatňovat přesnější pravidla, která budou reagovat na specifičnost výrobků nebo na kategorii výrobků. V návaznosti na tento přístup zasáhne revidované nařízení o stavebních výrobcích kromě aspektů bezpečnosti a funkčnosti také stanovení kritérií udržitelnosti pro stavební výrobky. To je také nezbytné, protože nařízení o stavebních výrobcích musí fungovat v koordinaci s vnitrostátními regulačními stavebními předpisy platnými pro stavby.

Specifické okolnosti však mohou odůvodnit cílený zásah do stavebních výrobků podle nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků. To bude případ například meziproduktů (kromě cementu) a stavebních výrobků souvisejících se spotřebou energie, které jsou již regulovány stávající směrnicí o ekodesignu (případ například ohřívačů, bojlerů, tepelných čerpadel, zařízení na ohřev vody a vytápění, ventilátorů , chladicích a ventilačních systémů a fotovoltaických produktů).

Co bude revidované nařízení CPR znamenat pro stavební výrobky z hlediska udržitelnosti?
Podle navrhovaného nařízení budou výrobci muset poskytovat environmentální informace o životním cyklu svých výrobků. Kromě toho budou muset splnit několik povinností, včetně:

  • Navrhnout a vyrobit produkt a jeho obal takovým způsobem, aby jejich celková udržitelnost vůči životnímu prostředí dosáhla nejmodernější úrovně;
  • Upřednostňovat recyklovatelné materiály a materiály získané recyklací;
  • Dodržovat povinnosti minimálního obsahu recyklovaného materiálu a další limitní hodnoty týkající se aspektů udržitelnosti životního prostředí;
  • Zpřístupnit v databázích výrobků návod k použití a opravě produktů;
  • Navrhnout výrobky tak, aby bylo usnadněno opětovné použití, repasování a recyklace.

Jak může výrobce prokázat, že výrobek splňuje všechny požadavky EU?
K prokázání, že výrobky splňují požadavky EU, vypracuje výrobce prohlášení o vlastnostech a prohlášení o shodě a opatří je označením CE. Výrobce vypracuje technickou dokumentaci popisující zamýšlené použití a všechny prvky nezbytné k prokázání vlastností a shody. Tato technická dokumentace obsahuje povinný nebo nepovinný výpočet environmentální udržitelnosti posouzený v souladu s harmonizovanými technickými specifikacemi, s výjimkou případu použitých, repasovaných nebo přebytečných výrobků.

Jak se revidované nařízení vztahuje na potřeby podniků, malých a středních podniků a mikropodniků?
Revidované nařízení zlepší jednotný trh se stavebními výrobky a zlepší oběh stavebních výrobků v rámci EU. Návrh minimalizuje náklady na dodržování předpisů, zejména lépe fungujícím procesem normalizace, poskytuje jasnější ustanovení, pobízí k opětovnému použití výrobků, snižuje počet dodatečných vnitrostátních požadavků a vytváří rovné podmínky pro všechny výrobce, zejména malé a střední podniky, ve všech členských státech. Kromě toho zamýšlené plánované sdílení práce a technické doladění s nařízením o ekodesignu pro udržitelné výrobky zabrání zbytečným nákladům pro podniky, zejména malé a střední podniky. Návrh maximálně využívá potenciál digitalizace ke snížení administrativní zátěže s ohledem na to, že současné nařízení o stavebních výrobcích nepředpokládá použití digitálních nástrojů. Veškeré informace a dokumentace mohou být v budoucnu zpracovány v digitální podobě (např. Digital Product Passport) a uloženy, sdíleny a zpřístupněny v informačním systému. To povede k větší transparentnosti v dodavatelských řetězcích, umožní to, aby data spojená s nařízením o stavebních výrobcích byla ukládána do stavebních deníků a používána pro výpočty požadované podle jiných právních předpisů (např. směrnice o energetické náročnosti budov, EPBD). To rovněž usnadní dozor nad trhem. Kromě toho mohou členské státy oprostit mikropodniky, které neobchodují přes hranice, od určitých povinností vyplývajících z nařízení o stavebních výrobcích.

Co dalšího dělá Komise pro podporu ekologizace a digitalizace stavebního ekosystému?
Komise v rámci aktualizované průmyslové strategie vyvíjí cestu přechodu pro ekosystém stavebnictví v procesu společné tvorby s průmyslem, zainteresovanými stranami a členskými státy. V rámci této práce zveřejnila Komise v prosinci 2021 pracovní dokument útvarů Komise, který navrhuje scénáře výstavby, aby se stala ekologičtější, digitální a odolnější. Umožňující a regulační rámec vhodný pro budoucnost, který podporuje investice a budování důvěry, je klíčem k odolnosti ekosystému a nezbytným předpokladem pro dvojité přechody.

V únoru 2022 zahájilo odvětví stavebnictví s podporou Komise partnerství v oblasti dovedností v rámci Paktu pro dovednosti. Cílem partnerství je v příštích pěti letech zvýšit kvalifikaci a rekvalifikovat nejméně 25 % pracovní síly ve stavebnictví, což odpovídá třem milionům pracovníků.
Komise rovněž podporuje výzkum a inovace v oblasti zelené a digitální výstavby prostřednictvím programu Horizon Europe. To zahrnuje financování v oblastech, jako je nakládání s odpady, digitální stavební povolení a stavební deníky a udržitelné zastavěné prostředí v rámci programového partnerství Built4People.

CPR Technical Aquis
Souběžně s posouzením dopadů CPR popř. přípravou nového návrhu, zahájila Komise dialog se zeměmi EU s cílem naplánovat a organizovat budoucí práci na přizpůsobení Aquis (tj. harmonizované normy, evropské dokumenty pro posuzování a další právní akty Evropské komise). Přizpůsobení acquis je nezbytné v každém případě a bez ohledu na konečnou podobu, kterou může revize mít. Informace budou uvedeny zde.

Původní proces dodávání harmonizovaných technických specifikací podle směrnice o stavebních výrobcích (CPD) a pokračování podle nařízení o stavebních výrobcích (CPR) postrádá soudržnost. Hodnocení nařízení o společných ustanoveních rovněž uvádí, že současný proces vývoje technických specifikací je nedostatečný. Stávající harmonizované technické specifikace jsou většinou neúplné, protože jsou založeny na CPD a nezabývají se zvláštnostmi nařízení CPR. Do velké míry nepokrývají ani většinu základních požadavků (BWR) stanovených v příloze I CPR.

Účelem je zajistit soulad Acquis s revidovaným nebo současným CPR. Ne všechny akty patřící do Acquis mohou být revidovány současně. Práce tedy zahrnuje určení kritérií pro stanovení priorit a posouzení skupin výrobků před revizí technických specifikací. 

Tento pracovní krok je nezbytný bez ohledu na to, zda bude CPR revidováno či nikoli. V případě, že nedojde k revizi, umožní vznik lepších požadavků na tvorbu norem (mandátů), aktů v přenesené pravomoci, prací v EOTA atd. V případě revize nařízení o společných ustanoveních by se Aquis mohlo stát také logistickým základem pro přijetí technických specifikací Komisí, pokud si zákonodárci zvolí tuto cestu.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech