Nacházíte se: NormyPříprava revize normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

Příprava revize normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

Normy / Publikováno 2016-09-01

Téma ochranných zábradlí není jednou z oblastí, kterými se technická komise ČKLOP běžně zabývá, přesto jsem se jako člen TK přihlásil k zpracování revize normy ČSN 74 3305.

Téma ochranných zábradlí není jednou z oblastí, kterými se technická komice ČKLOP běžně zabývá, přesto jsem se jako člen TK přihlásil k zpracování revize normy ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“.

Současná platná norma byla vydána v lednu 2008 a je revizí původní normy z roku 1988. Revize spočívala především v doplnění normativní přílohy C o skleněných zábradlích a zábradelních výplních ze skla. Bohužel došlo i k zestručnění hlavní části textu normy vynecháním několika doplňujících obrázků, což v praxi způsobilo (zapomenutím předchozího obsahu) nejasnosti.

Autor současné platné normy již nemůže podávat výklady k textu a případně zpracovat revizi a tato norma nespadá ani pod žádnou specifickou Technickou normalizační komisi, které zřizuje ÚNMZ jako poradní orgány při tvorbě technických norem.

Hlavním impulsem pro revizi textu normy na ochranná zábradlí jsou otázky, se kterými jsem se jako projektant v praxi potkával, především v oblasti celoprosklených obvodových plášťů vícepodlažních budov a otevíravých oken s nízkým parapetem.

Návrh revize jsem rozeslal na členy Technické komise ČK LOP, spoluautory původní (a platné) normy, projektanty, specialisty na stavební sklo a na další zájemce z řad odborné veřejnosti, kteří se k připomínkování textu přihlásili.

Přiznávám, že jsem obdržel mnohem více návrhů, námětů a připomínek, než kolik jsem měl v úmyslu zapracovat. To jen potvrdilo, že současná norma vyvolává více otázek, než nabízí odpovědí a mnohé oblasti neřeší vůbec.

Při zpracování revize vycházím nejen z nasbíraných informací od tuzemských odborníků, ale budu čerpat i z technických předpisů okolních států, stejně jako při tvorbě směrnice o bezpečném prosklení.

Cílem je vytvořit ucelený koncepční technický návod na správný návrh, ale i realizaci a následnou kontrolu ochranných zábradlí. Na rozdíl od mnoha technických norem, mnohdy převzatých z Evropské centrály pro technickou normalizaci, které řeší stěží pochopitelné záležitosti, je norma na ochranná zábradlí důležitou směrnicí, zajišťující bezpečné (život a zdraví neohrožující) užívání
staveb.

Uvádím pouze některé body zpracovávané v revizi:

  • text přílohy C „Požadavky na skleněná zábradlí a zábradelní výplně ze skla“ bude zapracována do hlavní části normy;
  • norma bude rozdělena do tří částí: návrh, zásady provedení, kontrola;
  • stanovení mezních otvorů v děrované a síťové zábradelní výplni;
  • parametry pro dětmi „nepřelezitelné“ zábradlí včetně stanovení limitních rozměrů pro nízké parapety;
  • požadavky na kotvení rámů oken s nízkým parapetem a s integrovaným zábradlím;
  • podrobnější specifi kace složení izolačních skel plnících funkci zábradlí;
  • porovnání zkoušky zábradelní výplně podle přílohy B normy a zkoušky podle ČSN EN 12600.

Předpokládám rozeslání uceleného návrhu změn koncem listopadu 2016 a projednání fi nálního textu revize na diskusním semináři zorganizovaném ČKLOP v únoru nebo březnu 2017. Poté by mohla norma vyjít v druhé polovině roku 2017 podle plánů ÚNMZ.

Autor: Ing. Roman Šnajdr
SIPRAL a.s., člen TK ČKLOP

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech