Nacházíte se: Fasády a zatepleníZvýšení kvality vnitřního prostředí v rámci revidované Směrnice o energetické náročnosti budov Stanovisko sektoru a odborných organizací

Zvýšení kvality vnitřního prostředí v rámci revidované Směrnice o energetické náročnosti budov Stanovisko sektoru a odborných organizací

Fasády a zateplení / Publikováno 2016-09-20

Budovy představují přibližně 40 % celkové spotřeby energie v EU a 36 % z celkových emisí skleníkových plynů v rámci EU. 70 % budov, které budeme v roce 2050 stále užívat, je již postaveno. Naše organizace proto podporuje cíle stanovené ve Směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD), jež usiluje o snížení spotřeby energie v budovách.

S tím, jak jsou budovy utěsňovány a lépe izolovány, aby se snížily nekontrolované ztráty energie a zvýšila se účinnost jejich plášťů, klesá přirozená výměna vzduchu v těchto budovách k nule. V případě absence větracího systému může docházet ke zhoršování kvality vnitřního prostředí, což má nepříznivý vliv na zdraví, produktivitu a komfort.

I přes zřejmé vědecké důkazy o zdravotních výhodách dobré kvality vnitřního prostředí v obytných i komerčních budovách doposud implementace EPBD probíhala bez dostatečného ohledu na kvalitu vnitřního prostředí, jež zahrnuje kvalitu vnitřního ovzduší, tepelnou pohodu, osvětlení a akustické prostředí. Řešení jsou přitom k dispozici a zahrnují řízení zdrojů, vyhrazené mechanické ventilační systémy, odpovídající fi ltraci přiváděného vzduchu či regulaci vnitřní teploty, vlhkosti, množství CO2 a osvětlení.

Odvětví přitom považuje za nezbytné podporovat systémy a řešení, jež by u nových i stávajících budov zajistily jak vysokou kvalitu vnitřního prostředí, tak nízkou spotřebu energie. V důsledku toho vyzývá k akci s cílem posílit význam kvality vnitřního prostředí u budoucích revizí EPBD, přičemž hlavní pozornost by měla být věnována následujícím třem oblastem:

 • Lepší prosazování a renovace - vytvoření předpisů a podmínek pro zajištění lepší kvality vnitřního prostředí
  Pro dosažení cílů EPBD, zajištění energetické účinnosti budov a pro omezení emisí skleníkových plynů je nezbytné dodržovat stanovená pravidla. Dodržování a prosazování ustanovení EPBD není v současnosti adekvátní a u revidované EPBD by mělo být významnou měrou zlepšeno, zejména pak v oblasti defi nování a úspěšné implementace strategií renovace.

  EPBD navíc dostatečně neřeší problematiku dosažení téměř nulové spotřeby energie (nZEB) u stávajících budov. Většina úsilí je věnována snižování spotřeby energie u nových budov, a nikoliv modernizaci a renovacím již existujících staveb. Budou-li členské státy EU v renovacích budov pokračovat stávající rychlostí (přibližně 1 % ročně) bude modernizace stávajícího fondu budov trvat přes 100 let.

  V neposlední řadě, ačkoliv stávající výrobky a systémy již splňují požadavky nZEB (ventilátory, účinná rekuperace tepla ve větracích a klimatizačních systémech, tepelná čerpadla, čerpadla,  bilancování vodního a vzduchového topení, regulace pokojové teploty a vlhkosti, inteligentní regulace a automatizace budov, LED osvětlení atd.), špatná implementace Směrnice neumožňuje vytvoření legislativních podmínek pro zajištění lepší kvality vnitřního prostředí.
 • Pravidelné revize a průběžné kontroly technického zařízení budov pro zajištění požadovaných parametrů kvality vnitřního prostředí
  Aby byl zajištěn co nejefektivnější provoz topných a klimatizačních systémů, měly by být tyto systémy pravidelně kontrolovány a/ nebo by měly být vybaveny technickými prostředky umožňujícími identifi kaci zhoršené funkce nebo výkonnosti. Pro lepší plnění stávajících požadavků by měly být v co největší míře využívány propojené inteligentní systémy umožňující co nejefektivnější kontroly a údržbu z hlediska nákladů (viz rovněž bod 3). Podobným způsobem by měly být udržovány i další součásti technického zařízení budov nezbytné pro udržování požadovaných parametrů kvality vnitřního prostředí, jako jsou větrání, teplota, vlhkost, množství CO2 či osvětlení, což dále přispěje ke správné kvalitě vnitřního prostředí a k úsporám energie. Vzduchotěsnost nových budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) klade velký důraz na správný návrh a správnou funkci větracích a klimatizačních systémů, aby byla zachována dobrá kvalita vnitřního prostředí. Systémy větrání a klimatizace navíc zajistí zdraví obyvatel budov. Správná funkce systémů větrání a klimatizace pak přispěje k lepší energetické účinnosti.

  Zároveň s tím vyvstává potřeba průběžných kontrol systémů technického zařízení budov. Pokud by technické systémy byly ponechány bez kontroly, hrozí, že u nich postupně dojde k odklonu od požadovaných parametrů kvality vnitřního prostředí, nárůstu spotřeby energie a také k energeticky nešetrnému chování obyvatel takových budov. Průběžné kontroly snadno zajistí požadovanou kvalitu vnitřního prostředí po celou dobu životnosti budov, a zároveň umožní identifi kaci příležitostí pro další úspory energie1.
 • Využití regulace řízené poptávkou
  Využití větracích a klimatizačních systémů s regulací řízenou poptávkou by mělo být v revidované EPBD co nejvíce podpořeno. Systémy řízené poptávkou, které umožňují eliminaci špiček spotřeby a souvisejících výdajů, by měly poskytnout stejnou nebo vyšší kvalitu vnitřního prostředí a stejný nebo vyšší komfort při nižší celkové spotřebě energie a s uživatelsky přívětivějším ovládáním. Budovy řízené poptávkou jsou schopny reagovat i na požadavky energetické distribuční soustavy a jsou nezbytným prvkem inteligentních energetických sítí (duální řízení na straně spotřeby) propojujících elektrické a tepelné soustavy.

  Odezva na poptávku ze strany chytrých zařízení a výrobků se však uplatní pouze tehdy, budou-li zavedeny fl exibilní ceny energie závislé na čase/poptávce, a pouze pokud tyto ceny budou viditelné na úrovni jednotlivých budov tak, aby z nich uživatelé měli adekvátní prospěch.

  O EHPA
  Asociace pro využití tepelných čerpadel (European Heat Pump Association - EHPA) se sídlem v Bruselu zastupuje většinu subjektů působících na evropském trhu tepelných čerpadel. V současnosti má 110 členů z celého řetězce napojeného na toto odvětví: výrobce tepelných čerpadel a komponent, výzkumné instituce, univerzity, zkušební laboratoře i energetické úřady. Hlavním cílem je rozšiřovat povědomí o technologii tepelných čerpadel a přispívat k jejich rozšiřování na evropském trhu, a to jak pro obytné, tak pro komerční a průmyslové aplikace. EHPA koordinuje evropskou značku kvality pro tepelná čerpadla a vzdělávací/školicí program EUCERT pro fi rmy, které se instalací tepelných čerpadel zabývají. Dále zpracovává každoroční statistiky a výhledy prodejů.
  Další informace naleznete na internetových stránkách: www.ehpa.org.

  O EPEE
  Evropské partnerství pro energii a životní prostředí (European Partnership for Energy and the Environment - EPEE) zastupuje evropské subjekty působící v oboru chlazení, klimatizací a tepelných čerpadel. Organizace EPEE byla založena v roce 2000 a dnes má 40 členů z řad fi rem, národních i mezinárodních asociací. Členské fi rmy EPEE dosahují obratu přes 30 miliard euro, zaměstnávají v Evropě přes 200 000 lidí, a kromě toho nepřímo vytvářejí další pracovní příležitosti prostřednictvím široké sítě malých a středních fi rem, jako jsou dodavatelé zajišťující instalaci, servis a údržbu zařízení.
  Členské firmy EPEE mají výrobní provozy a výzkumná/vývojová zařízení po celém území EU a jejich inovace jsou přínosem pro celosvětový trh. Jako odborná asociace EPEE podporuje bezpečné, ekonomické a ekologické technologie, a to s cílem přispět k lepšímu pochopení sektoru v rámci EU a podpořit rozvoje efektivních evropských pravidel. Pro další informace prosím navštivte naše internetové stránky (www.epeeglobal.org).

  O eu.bac
  eu.bac je Evropská asociace pro automatizaci a řízení budov (European Building Automation and Controls Association). Zastupuje významné evropské výrobce zařízení a systémů pro automatizaci domácností a budov. Její vizí je svět, v němž je energetické účinnosti, udržitelnosti, zdraví a pohodlí v budovách dosaženo optimální aplikací systémů pro řízení domácností a budov, automatizačních technologií a služeb. Organizace eu.bac byla založena v rámci Evropské asociace poskytovatelů energetických služeb (European Association of Energy Services Companies - eu.esco) s cílem podpořit zajišťování energetických služeb se zárukou (Energy Performance Contracting) coby ekonomicky udržitelné řešení pro zlepšování energetické účinnosti stávajících budov, kdy náklady na instalaci jsou hrazeny z garantovaných energetických úspor. Pro kompletní a aktuální informace o naší členské základně prosím navštivte www.eubac.org

  O Eurovent
  Eurovent je Evropská oborová asociace pro TZB (topení, větrání, klimatizace), procesní chlazení a technologie řetězců chladu v potravinářství. Jejími členy je více než 1 000 fi rem z Evropy, Středního východu a Afriky, přičemž většinou se jedná o malé a střední výrobce. Na základě objektivních a ověřitelných dat tyto fi rmy dosahují celkového ročního obratu přes 30 miliard EUR
  a na území působení asociace zaměstnávají přibližně 150 000 osob. Tím se Eurovent stává jednou z největších nadregionálních oborových organizací svého druhu. Činnosti organizace jsou založeny na přísně demokratických principech rozhodování, čímž jsou zajištěny rovnocenné podmínky pro celé odvětví bez ohledu na velikost dané organizace nebo výši členského příspěvku.
  Kořeny organizace Eurovent se datují až do roku 1958. Za dobu své existence se tato organizace se sídlem v Bruselu stala respektovaným a známým hráčem, který staví mosty mezi výrobci, které zastupuje, asociacemi, legislativci a standardizačními orgány na národní, regionální i mezinárodní úrovni. Kromě toho, že Eurovent výraznou měrou podporuje energeticky úsporné a udržitelné technologie, prosazuje také holistický přístup, jenž zároveň integruje otázky zdraví, ochrany života, kvality pracovních podmínek či bezpečnostní otázky. Eurovent udržuje těsné vztahy s partnerskými asociacemi po celém světě. Je zakládajícím členem sítě ICARHMA, podporovatelem REHVA, a přispěvatelem různých iniciativ EU a OSN. Web: https://eurovent.eu/.

  O EVIA
  Evropská průmyslová asociace větrání (European Ventilation Industry Association - EVIA) byla založena v červenci 2010 s cílem zastupovat výrobce větracích systémů a ventilátorů jak v Bruselu v rámci institucí EU a ve vztahu k dalším zainteresovaným subjektům, tak na národní úrovni prostřednictvím našich partnerů. Našimi členy je 36 fi rem a 5 národních asociací z celé Evropy, jež dosahují ročního obratu přes 7 miliard euro a zaměstnávají v Evropě přes 45 000 lidí. Navštivte naše internetové stránky: www.evia.eu.

  O REHVA
  REHVA, Federace evropských asociací oboru TZB (Federation of European HVAC Associations) založená v roce 1963, spojuje evropské asociace působící v oblasti technického zařízení budov a zastupuje více než 100 000 inženýrů a odborníků na problematiku topení, větrání a klimatizace (HVAC). REHVA je přední nezávislou organizací svého druhu v Evropě a jejím cílem je zlepšovat zdraví, komfort a energetickou účinnost všech budov i celých obcí. Federace podporuje vývoj a aplikaci energeticky úsporných a obnovitelných technologií.

  [1] Viz zpráva z projektu iSERVcmb a zpráva z projektu HARMONAC.

  Zdroj: EuroWindoor AISBL

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech