Nacházíte se: NormyStanovisko EuroWindoor ohledně zásad dobré spolupráce a zlepšování v oblasti efektivity standardizace v rámci CPR

Stanovisko EuroWindoor ohledně zásad dobré spolupráce a zlepšování v oblasti efektivity standardizace v rámci CPR

Normy / Publikováno 2016-09-15

Organizace EuroWindoor velmi podporuje základní myšlenu Nařízení o stavebních výrobcích (Construction Products Regulation - CPR) spočívající ve vytvoření harmonizovaných produktových norem, které by představovaly společný celoevropský technický základ.

Zástupci EuroWindoor by rádi připomenuli, že celé odvětví včetně řady relevantních zainteresovaných subjektů již mnoho let investuje značné množství času a prostředků do přípravy prvotřídních standardů v souladu s nastavenými pravidly a rámci.

EuroWindoor chápe, že nežijeme ve statickém světě, a že některá pravidla a postupy bylo nutno v rámci přechodu od CPD k CPR a v důsledku rozsudku Evropského soudního dvora v případu C-100/13 změnit. Z pohledu odvětví podílejícího se na úrovni CEN/TC na přípravě norem se autoři těchto norem necítí dostatečně odborně způsobilí k tomu, aby tyto změny dokázali správně implementovat. V důsledku výše uvedeného se nyní odvětví nachází ve stavu, kdy je velké množství tvrdé práce v systému zablokováno, aniž by bylo zřejmé, co by se mělo při přípravě a aktualizaci dalších norem dělat jinak, aby se předešlo zablokování i v jejich případě.

EuroWindoor může pouze podpořit závěr nedávno zveřejněné zprávy Evropské komise COM (2016) 445 ohledně implementace Nařízení (EU) č. 305/2011, jež uvádí, že „existuje potenciál pro rychlejší a efektivnější normalizační proces, v jehož rámci by
normy lépe reagovaly na potřeby jejich uživatelů díky těsné a účinné spolupráci mezi CEN, členskými státy, odvětvím a Komisí“1. Jako vstupní materiál pro tento proces organizace EuroWindoor připravila návrh, jak si EuroWindoor do budoucna představuje interakci jednotlivých aktérů v rámci normalizačního procesu - viz příloha tohoto dokumentu.

EuroWindoor navrhuje:

  • Stanovit pro Technický výbor (Technical Committee - TC) jednoznačně defi novaný úkol, vycházející z jeho mandátu, na řešení požadavku na standardizaci v souladu se šablonami Evropské komise (EK) a souvisejícími předpisy tak, aby výsledkem byl jeden kompletně schválený dokument ještě před zahájením procesu návrhu normy. To je zapotřebí proto, aby se předešlo nákladným případům zamítnutí/revizí v pozdějších fázích procesu přípravy návrhů nebo zablokování v EK po zveřejnění normy národními standardizačními orgány.
  • Zajistit účast poradců CEN již ve fázi veřejného připomínkování (enquiry), aby se zajistilo, že případné vyžadované změny budou zpracovány a začleněny ještě předtím, než bude konečný návrh předán do procesu formálního hlasování. Tím se zabrání nadměrnému množství změn v závěrečné fázi procesu přípravy návrhu, kde je obvykle přítomen pouze svolavatel pracovní skupiny (Working Group nebo Task Group), a kdy se předpokládá, že ostatní experti již dokončili svou práci a začali se věnovat činnosti na dalším standardizačním projektu.
  • Podpořit členské státy v tom, aby podrobně komentovaly obsah související s Přílohou ZA již ve fázi veřejného připomínkování tak, aby Technický výbor (TC) měl možnost návrh upravit již v rané fázi, a aby fi nální publikovaná verze byla způsobilá k použití v každém členském státě s ohledem na národní stavební legislativu.
     

O EuroWindoor AISBL – EuroWindoor AISBL byla založena jako mezinárodní nezisková asociace, jejímž cílem je zastupovat zájmy evropských subjektů působících v sektoru oken, dveří a fasád (lehkých obvodových plášťů). Našich 18 národních asociací zastupuje evropské výrobce oken, dveří a fasád, kteří jsou v přímém kontaktu s koncovými odběrateli, a kteří tudíž mají podrobný přehled o jejich potřebách a očekáváních. Kromě toho spolupracujeme a jednáme s distributory, fi rmami zabývajícími se instalací, i se spotřebiteli kupujícími okna a dveře, přičemž členské fi rmy asociace pokrývají trh v celé Evropě.

[1] Citace ze zprávy CPR

Zdroj: EuroWindoor AISBL

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech