Nacházíte se: Kontrola kvality a provedení, doklady o vlastnostech výrobkůHlavní zákony a předpisy

Hlavní zákony a předpisy

Kontrola kvality a provedení, doklady o vlastnostech výrobků / Publikováno 2018-10-16

Zákon č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, případně jiný oprávněný zájem.
  • Práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, případně uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem.
  • Práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády 215/2016 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 – CPR (Construction Product Regulation) ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, ve znění nařízení komise v přenesené pravomoci č. 574/2014 a č. 568/2014.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě.

Toto nařízení obsahuje zásady vzájemného uznávání výrobků neharmonizované sféry, tj. takových výrobků, na které neexistují harmonizované evropské normy. Znamená to, že výrobky uvedené na trh v jednom členském státě mají přístup na trh jiného členského státu. Dokument zahrnuje působnost Nařízení, procesní postup a technická pravidla při přijímání rozhodnutí a lze ho zároveň považovat za ekvivalent §13b Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon

§156 zákona s názvem Požadavky na stavby vyžaduje, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění Vyhlášky č. 20/2012 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Autor: Ing. Roman Šnajdr
SIPRAL a.s., člen TK ČKLOP


Jedná se o ukázku článku ze Sborníku ČKLOP 2017. Více info zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech