Nacházíte se: Technologie budoucnostiKomplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby

Komplexní hodnocení a certifikace kvality budov v souladu s principy udržitelné výstavby

Technologie budoucnosti / Publikováno 2012-03-16

Pro certifikaci kvality budov neexistuje jednotná metoda. V USA, Francii, Velké Británii, Německu Japonsku a dalších státech se v poslední době rozšířilo používání národních certifikačních schémat, jejichž cílem je hodnotit budovu z hlediska principů udržitelné výstavby.

Objevuje se i komerční snaha používat některé původně národní certifikační systémy i v jiných zemích jako např. americký LEED nebo britský BREEAM případně kanadský GBTool a v posledním období i německý DGNB. Používání těchto systémů v jiných regionech bez důsledné lokalizace je však velmi problematické s ohledem na specifické klimatické a geomorfologické podmínky v různých regionech, jinou technologickou a materiálovou základnu, jiné tradice stavebnictví i jiné tradice ve formě bydlení. Je zřejmé, že priority v různých regionech světa i Evropy musí být zákonitě jiné. Jiné váhy důležitosti kritérií budou v teplých a suchých oblastech, jiné v oblastech s vyšším seizmickým rizikem, jiné v zemích s vyšším rizikem povodní, atd.

Pro území České republiky se v současné době začínají používat zejména systémy LEED, BREEAM a SBToolCZ.

Americký systém LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je mezinárodně uznávaná metoda pro posuzování udržitelné výstavby budov. Metoda LEED byla vyvinuta společností US Green Building Council (USGBC) v roce 2000.Tento systém byl uplatněn na některých stavbách, které prováděla společnost SKANSKA. Vychází převážně z amerických technických předpisů. Zásady systému a jeho zavádění stanovila a také zajišťuje proškolení společnost U.S. Green Building Council.

 

Britský systém BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) je zřejmě nejrozšířenější metoda pro hodnocení udržitelné výstavby budov. Metoda BREEAM byla vytvořena v roce 1990 ve Velké Británii. Původně zahrnovala dvě verze a to domácnosti a kanceláře. Následně byly vytvořeny verze pro posouzení dalších typů budov. Dle BREEAM se hodnotí projekt stavby a dokončená stavba.

BREEAM vytváří standardy pro nejlepší výsledky v oblasti dlouhodobě udržitelného rozvoje v oblastech:

 • management budov
 • zdraví a pohoda
 • energie
 • doprava
 • voda
 • materiály a odpady
 • využití krajiny a ekologie
 • znečištění

Za jednotlivé oblasti jsou na základě odborného posouzení udělovány body. Na základě jejich součtu a poměru s maximem možného získáme procentuální vyjádření kvality budovy a můžeme zařadit budovu do kategorie z hlediska udržitelného rozvoje. BREEAM má definováno 5 kategorií: budova vyhovující, dobrá, velmi dobrá,excelentní, výjimečná.

BREEAM Rating Benchmarks Minimální standardy BREEAM, jejichdosažení
  Pass ≥ 30% Ano
  Good ≥ 45% Ano
  Very good ≥ 55% Ano
  Excellent ≥ 70% Ano
  Outstending ≥ 80% Ne

 

Český systém SBToolCZ
Metodika SBToolCZ patří do mateřského systému metodik SBTool, který vyvíjí mezinárodní nezisková organizace International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE). Metodika SBTool je používána v mnoha zemích světa a certifikace SBToolem se na národní úrovni provádí ve Španělsku, Itálii a Portugalsku.

Zástupcem iiSBE pro Českou republiku je Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov se sídlem na Fakultě stavební ČVUT.

V roce 2010 byl certifikován první bytový dům – X-LOFT, v roce 2011 byl certifikován první pasívní rodinný dům.


Výhoda české národní metodiky :

 • Vybírá kriteria hodnocení relevantní pro Českou republiku
 • Výpočty jsou přizpůsobené českým normá
 • Je v souladu s českou legislativo
 • Má nastavené srovnávací hladiny podle českého stavebnictví
 • Váhy má nastavené pomocí panelu expert
 • Mezinárodní komptabilita
 • Soulad s evropskými normami CEN/TC 350 a ISO TC 59
 • Komptabilita s klíčovými indikátory SB Alliance
 • Mezinárodní rámec iiSBE


Rozhodnout se pro hodnocení a certifikaci metodikou SBToolCZ?

Hodnocení komplexní kvality budov z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti se v řadě zemí stává běžnou součástí projektového a realizačního procesu výstavby budov z následujících důvodů:

 • Úspora strategických surovinových zdroj
 • Snižování ekologické zátěž
 • Zdravější životní prostřed
 • Pro investory a developery získání marketingové výhody, firemní presti
 • Pro uživatele zvýšení kvality vnitřního prostředí budovy a jejího okol
 • Snížení celkových nákladů na provoz objektu


Principy hodnocení

Metodika SBToolCZ je založena na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada různých kritérií, které zohledňují principy udržitelné výstavby. Rozsah kritérií, která vstupují do procesu hodnocení, se liší dle typu budovy (obytné budovy, administrativní budovy, komerční objekty, aj.) a dle fáze životního cyklu, který je

posuzován (fáze projektové přípravy, výstavby, uvedení do provozu, provoz budovy).

V případě bytových budov ve fázi návrhu se metodikou SBToolCZ hodnotí 33 kritérií.


Soubor kritérií:

Struktura hodnocených kritérií v metodice SBToolCZ je rozdělena v souladu s principy udržitelné výstavby do třech základních skupin:

 • Environmentální (životní prostředí)
 • Sociální (nebo také sociálně kulturní
 • Ekonomika a managemen
 • Lokalita budovy (tato kritéria nevstupují do výsledného hodnocení)


Environmentální kritéria

E.01 Potenciál globálního oteplování (GWP)

E.02 Potenciál okyselování prostředí (AP)

E.03 Potenciál eutrofizace prostředí (EP)

E.04 Potenciál ničení ozonové vrstvy (ODP)

E.05 Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP)

E.06 Využití zeleně na pozemku

E.07 Využití zeleně na střechách a fasádách

E.08 Spotřeba pitné vody

E.09 Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů

E.10 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě

E.11 Využití půdy

E.12 Podíl dešťové vody zachycené na pozemku

 

Kritéria sociální

S.01 Vizuální komfort

S.02 Akustický komfort

S.03 Tepelné pohoda v letním období

S.04 Tepelné pohoda v zimním období

S.05 Zdravotní nezávadnost materiálů

S.06 Uživatelský komfort

S.07 Bezbariérový přístup

S.08 Zajištění zabezpečení budovy

S.09 Flexibilita využití budovy

S.10 Prostorová efektivita

S.11 Využití exteriéru budovy pro pobyt obyvatel

 

Kritéria v oblasti Ekonomika a management:

C.01 Analýza provozních nákladů

C.02 Zajištění prováděcí a provozní dokumentace

C.03 Autonomie provozu

C.04 Management tříděného odpadu

 

Kritéria v oblasti Lokalita:

L.01 Biodiverzita

L.02 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci

L.03 Dostupnost služeb

L.04 Dostupnost veřejné dopravy

L.05 Bezpečnost budovy a okolí

L.06 Živelná rizika 

 

 

 

 

 
Výstup certifikace :

 • certifikát kvality budovy - grafický symbo
 • certifikát kvality budovy – prezentační dokumen
 • protokol – podrobná zpráva z hodnocení

Certifikát kvality budovy se přiřazuje dle počtu bodů:

0 – 3,9 bodů - budova hodnocena (certifikát)

4 – 5,9 bodů - certifikát kvality budovy bronzový

6 – 7,9 bodů - certifikát kvality budovy stříbrný

8 - 10 bodů - certifikát kvality budovy zlatý
 

Autor: Ing. Jan Bedřich
výkonný ředitel a místopředseda představenstva
Česká komora LOP

 

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech