Nacházíte se: ČKLOPDne 30.3.2017 se konala 10. národní konference ČKLOP

Dne 30.3.2017 se konala 10. národní konference ČKLOP

ČKLOP / Publikováno 2017-04-01

Jubilejní 10. národní konference ČKLOP proběhla v prostorách hotelu Clarion v Praze. Letošní ročník byl zaměřen na problematiku zdraví obyvatelstva a udržitelného stavebnictví.

Již v úvodním slově Ing. Jiří Koliba, náměstek MPO, potvrdil význam tématu celé konference, když ve své úvodní řeči kladně hodnotil aktivity České komory lehkých obvodových plášťů v oblasti kvality vnitřního prostředí a vyzdvihl její podíl na vytvoření dokumentu s názvem Koncept větrání.

První přednáška na téma Průmysl 4.0 a BIM, 5D a Virtuální realita všechny diváky uvedla do světa blízké budoucnosti, kde prokazatelné výhody těchto  technologií musí nastartovat nové myšlení jak u investorů, tak i u dodavatelů a projektantů. S postupujícím časem budou tyto technologie používány na stále menší a menší projekty, až vzájemně propojí digitální projektování, digitální řízení výroby stavebních prvků a následné digitální dopravy na stavbu včetně realizace stavby s využíváním robotických manipulátorů řízených příslušným softwarem navazujícím na počáteční projektovou dokumentaci. Tím se uzavře celý stavební cyklus řízený výhradně digitálním světem jedniček a nul.

Jako vrchol celé konference byla právem vnímána přednáška pana Clause Hermansena, který zastupoval projektovou kancelář BIG – Bjarke Ingels Group. Zcela nevšední pohled na komplexní vnímání návrhu a realizaci budov staví tuto kancelář na přední místa ve světě v hloubce řešení různých aspektů, které se vzájemně ovlivňují, nebo prolínají. Ukázkou byla budova spalovny odpadů, která kvalitou samotné spalovací technologie umožňuje její umístění doprostřed města, a také komerční využití střechy spalovny jako lyžařské sjezdovky nebo městského parku pro občany.

Ve druhé části vystoupil doc. Zmrhal s tématem Principy správného větrání. Ve svém výstupu zdůraznil existenci dokumentu Koncept větrání. Ten je sjednocujícím nástrojem všech faktorů pro zajištění kvality vnitřního prostředí. V české legislativě je aktuálně 92 zákonů, prováděcích předpisů, technických norem a profesních směrnic, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají větrání.

Koncept větrání je určen všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost ovlivňuje vnitřní prostředí v budovách – budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům, dodavatelským firmám, provozovatelům, i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného zdraví. Dokument se uplatní při návrhu novostaveb, při rekonstrukcích, i při změnách užívání budov, zejména pokud dochází k výměně okenních výplní. Dokument je pomůckou pro návrh větrání při respektování hlavních aspektů (hygiena, zdraví, stavba, energie). Opírá se o závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné, resp. doporučené technické normy (ČSN EN, ČSN), doporučené technické normalizační informace TNI a technická pravidla (např. TPG, TPK), a to vždy v jejich platných zněních. Některá doporučení vycházejí ze zahraničních podkladů a zkušeností.

S tématem kvality vnitřního prostředí souvisí i hodnocení dopadu stavební činnosti na životní prostředí. K tomuto tématu vystoupil Ing. Trinner ze společnosti TZÚS, jehož vystoupení se zaměřilo na rostoucí význam dokumentů typu LCA a EPD a jejich ukotvení v české legislativě.

O využívání recyklátu při výrobě plastových oken hovořil ve svém vystoupení člen představenstva a člen technické komise ČKLOP pan Petr Sýs. Aktivity ČKLOP, kterými se na půdě MPO v současnosti prezentuje, jednoznačně směřují k podpoře využívání regenerátu PVC při výrobě nových plastových oken. Současně přednášející zdůraznil,že nové výrobky s recyklovaným materiálem jsou kvalitativně zcela
shodné s výrobky, ve kterých je využito pouze prvomateriálu PVC.

S novým tématem spojeným s historickými okny zavedl posluchače Ing. Polášek z VVUD do světa Národního památkového ústavu a snahy ČKLOP a VVÚD ukotvit nebo stabilizovat historická okna určitou
mírou normalizace. Dnes je jisté, že to bude úkol na řadu let.

Závěru dopoledních přednášek se ujali zástupci společnosti CMC Architects, kteří diváky seznámili se specifikami kancelářské budovy ve tvaru motýla právě realizované v lokalitě Karlín. I zde byl kladen důraz na řešení všech faktorů, které mají na kvalitu vnitřního prostředí velký vliv, tedy především kvalita a struktura lehkého obvodového pláště. Problematika zelených fasád byla představena v plné šíři kladů, ale i technických problémů.


       
Panelová diskuze na téma Sklo poskytla prostor pro výměnu názorů a zkušeností jednotlivých účastníků.

Odpolední semináře byly opět věnovány aktuálním tématům.

 • Průnik a vyváženost všech požadavků na LOP, okna, dveře
  Větrání
  Teplo
  Akustika
  Světlo
  EPD a dopad na životní prostředí
 • Sklo – pokračování semináře z konference ČKLOP 2016
  Porovnání skel: dvojsklo, trojsklo, čtyřsklo
  Elektrochromické sklo
  Sklo jako konstrukční prvek/nosný prvek
  Sklo používané jako zábradlí (ČSN 74 3305)
  Rostoucí požadavky na sklo
  Využívání druhotných surovin při výrobě plochého skla (LCA)
  Energetický štítek okna/skla
  Vady skel a jejich posuzování (hodnocení)
  Akustika
  Bezpečnost


I letos byla účast na konferenci velice vysoká a počet přihlášených byl druhý nejvyšší za posledních pět let. ČKLOP by tímto způsobem chtěla poděkovat přednášejícím za vysokou profesionalitu jejich přednášek a návštěvníkům za jejich vysokou účast. Doufáme, že všichni účastníci si z konference odnesli pozitivní zážitek, a to jak z konference samotné, tak i ze setkání s odborníky, kteří se konference
zúčastnili.


Autor: Ing. Jan Bedřich
výkonný ředitel a místopředseda představenstva
Česká komora LOP


Fotogalerie konferencí ČKLOP zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech