Nacházíte se: Koncept větráníKoncept větrání - historie vzniku

Koncept větrání - historie vzniku

Koncept větrání / Publikováno 2018-08-27

Koncept větrání (KV) vznikl jako reakce na opakující se tragické události spojené s otravou CO a naivním vyhodnocením, že jedinou příčinou těchto tragédií jsou příliš těsná okna.

Celkové množství zranění a úmrtí lidí v důsledku vysoké hladiny CO je vyšší než obětí v důsledku nedávné otravy metanolem při alkoholové aféře. Na to reagovala Česká komora LOP snahou vytvořit metodiku pro navrhování větrání, která by sjednotila veškeré relevantní požadavky různých směrů, oborů a technologií.

Je nutné si uvědomit, že důvodů k větrání je celá řada. Kromě hygienických a biologických požadavků člověka je nutné větrat i z celé řady jiných důvodů, a to za účelem snižování obsahu nežádoucích látek v ovzduší jako jsou: plyny – např. CO2, CO, formaldehyd, organické látky (VOC – těkavé organické látky), anorganické látky (NOx, SOx atd.), pevné částice – např. prach, produkty spalování, zbytky pokožky či textilní částice, radioaktivní plyny – radon – viz nový radioaktivní zákon, biologické látky – plísně, houby, pyl, roztoči, vodní pára (vlhkost). Kromě těchto důvodů je nezbytné zajistit dostatečný přívod vzduchu pro zařízení, jejichž technologie vyžaduje přívod vzduchu a větrání (funkčnost spotřebičů pracujících s otevřeným ohněm – přívod vzduchu a odvod spalin), pro stavební konstrukce (nežádoucí degradace stavebních konstrukcí díky vysoké vnitřní vlhkosti), mimořádné situace při vzniku požáru (přívod vzduchu – odvod kouře).

Během prvních jednání pracovní skupiny Konceptu větrání se ukázala šíře celé problematiky a její přesah do mnoha dalších oborů. Postupně se ale k jednacímu stolu přidávali zástupci jednotlivých institucí, takže v konečné fázi jednání bylo přítomno více jak 20 odborníků, zastupující celou řadu státních i nestátních institucí. Vzhledem k tomu, že problematika větrání z různých pohledů je popsána celou řadou legislativních předpisů, vznikla potřeba tyto předpisy spíše sjednotit než vytvářet předpis nový. Rozhodující spolupráce nastala s MPO, které za jednací stůl přivedlo zástupce dalších ministerstev a které nakonec podpořilo tvorbu Konceptu větrání i finanční dotací z programu Efekt. Tím se otevřel prostor pro profesionální a komplexní zpracování celé problematiky, o kterou se zcela dokonale postaral tým doc. Ing. Vladimíra Zmrhala Ph. z Ústavu techniky prostředí ČVUT. 

Konečnou otázkou byla výsledná podoba dokumentu. V jaké formě by měl být dokument vydán. Vzhledem k tomu, že se problematice větrání věnuje celkem 92 legislativních opatření z různých oborů v různých podobách, bylo nakonec odsouhlaseno, že výsledným dokumentem bude Pravidlo správné praxe vydávané HKČR.

Dnes je koncept větrání volně dostupný na stránkách různých ministerstev a organizací. Koncept větrání nedefinuje žádné nové parametry, ale pouze propojil požadavky různých oborů do jednoho dokumentu. Koncept větrání byl zpracován podle Metodických pokynů pro plánování, tvorbu a schvalování Pravidel správné praxe Hospodářské komory České republiky pod číslem registrace HKCR/4/17/01 ze dne 16.8.2017 jako TPW 170 01 a schválen 21.7.2017.  Dá se tedy říci, že nyní oslavil své první výročí.

► Co je tedy Koncept větrání?
Koncept větrání je sjednocující nástroj všech faktorů pro zajištění kvality vnitřního prostředí. V české legislativě je aktuálně 92 zákonů, prováděcích předpisů, technických norem a profesních směrnic, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají větrání. V České republice není nikdo, kdo by byl schopen všechny předpisy znát a navrhnout řešení větrání plně v souladu s těmito předpisy. Koncept větrání je aktivita, která se snaží celou problematiku sjednotit, zjednodušit, ale především zavést do skutečné praxe.

Vzhledem k tomu, jakou reakci v odborných kruzích tento dokument doposud vyvolal, je jisté, že své místo na světě zaujímá právem. A to ne tím, že by byl dokonalý a objasňoval neznámé, dosud nepoznané zákonitosti, ale tím, že popisuje větrání ze širokého pohledu různých oborů a technologií. Dá se říci, že se Koncept větrání rozkročil nad širokou oblastí oborů s cílem, všechny propojit do jednoho komplexního vnímání nezbytnosti kvalitně a dostatečně větrat vnitřní prostory.

Je nutné zdůraznit, že Koncept větrání není právním předpisem ani dokumentem stanovujícím obecné požadavky na výstavbu, ale metodickou pomůckou. Na druhou stranu je nezbytné zdůraznit, že vychází z platných norem, které jsou uvedeny na konci dokumentu a ty již platné jsou. To, že platných předpisů a všech dalších legislativních opatření je uvedeno celkem 92 ukazuje na široký záběr oborů, které se k větrání vnitřních prostor vyjadřují. S jistotu lze ale tvrdit, že v ČR není jediný projektant, který by všech 92 legislativních opatření znal.


► Komu je Koncept větrání určen?
Dokument je určen všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního prostředí v budovách, budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům, dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného zdraví. Dokument se uplatní při návrhu novostaveb, při rekonstrukcích, i při změnách užívání budov, zejména pokud dochází k výměně okenních výplní.

Dokument je pomůckou pro návrh větrání při respektování hlavních aspektů (hygiena, zdraví, stavba, energie). Opírá se o závazné právní předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), závazné, resp. doporučené technické normy (ČSN EN, ČSN), doporučené technické normativní informace TNI a technická pravidla (např. TPG, TPK) a to vždy v jejich platných zněních. Některá doporučení vycházejí ze zahraničních podkladů a zkušeností.

 

Citace z článku v časopise ERA21 #04 2016:
Z pocitového pohledu uživatelů bytů a domů jsou okna, kromě zdroje světla, zdrojem čerstvého vzduchu. Zdraví obyvatel se věnuje stále více přednášek a konferencí po celé Evropě. Není to proto, že je to zajímavé, ale je to proto, že je to velice aktuální. Paradoxně se v jednom směru zdraví obyvatel zhoršuje (průzkum proveden v rámci EU) a je způsobeno špatným prostředím vnitřních prostor a jeho negativním dopadem na lidské zdraví. Navzdory rostoucí kvalitě stavebních technologií, se zdraví obyvatel EU zhoršuje a projevuje se až 30% nárůstem symptomů alergií a astmatu. Nastávají i situace, kdy plynový spotřebič způsobí otravu nebo i smrt člověka (v ČR umírá na otravu CO několik desítek lidí ročně). Co je příčinou této situace?
Je jím chování samotného člověka. Ačkoliv člověk ví, co má dělat pro své zdraví, někdy se tak nechová.

 

Z obrázku vyplývá, že pouze 28 % obyvatel EU větrá otevřenými okny několikrát za den během zimy, a že 65 % obyvatel EU suší své vyprané prádlo přímo v obytných prostorách bez dostatečného větrání, což je základ tvorby nežádoucích plísní.

Proto musí být řešení zajišťující kvalitní vnitřní prostředí záležitostí projektanta – odborníka, který celý systém větrání a přívodu čerstvého vzduchu a způsob užívání budovy navrhne v souladu s hygienickými předpisy a technickými možnostmi tak, aby všechny požadavky ohledně kvality vnitřního prostředí byly naplněny.

 

 

 

Graf ukazuje postupný nárůst alergických onemocnění a astmatu. Tento časový průběh je identický s nástupem nových těsných plastových oken.

U starších oken byla poměrně vysoká průvzdušnost, která zajišťovala trvalý přívod čerstvého vzduchu, takže intenzita větrání dosahovala běžně hodnot 1,0.

 

 

 

Graf znázorňuje rychlost výměny vzduchu infiltrací naměřené ve švédských domech; převzato z normy EN 13465. 
Význam větrání je patrný z obrázku, který ukazuje snižování rychlosti výměny vzduchu v závislosti na roku výstavby, a tedy rostoucí kvalitě a těsnosti použitých oken.
Při nasazení moderních oken s nulovou průvzdušností musí být přívod čerstvého vzduchu řešen v plném objemu jinou cestou a jiným způsobem než započítáním infiltrace pláště budovy.

 

 

Literatura k článku:

[1]     Konference Okna a fasády 2016, Rosenheim, Prof. Ulrich Sieberath, ředitel ift Rosenheim
[2]     Konference Okna a fasády 2014, Rosenheim, Manuel Demel, Dipl. – Ing.(FH) M.BP., ift Rosebheim
[3]     Rewindo GmbH, Am Hofgarten 1 – 2, 53113 Bonn
[4]     Healthy Homes session, Brusel, Konference vnitřní prostředí, 24.3.2015
[5]     Daylight, Energy and Indoor Climate Basic Book, Velux - version 3.0 - 2014
[6]     Indoor Air Qality, Thermal Comfort and Daylight. Analysis of Residental Building Ragulations in Eight EU Members States, BPIE – Building Performance Institute Europe, Březen 2015
[7]     Koncept větrání. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Vydáno 12/2016

Konec citace z článku v časopise ERA21 #04 2016

 

Seznam institucí, které se na tvorbě Konceptu větrání, prostřednictvím svých zástupců, přímo podílely:
ČKAIT                                                                                 
Asociace energetických specialistů         
ČVUT – Fakulta stavební                                             
Svaz podnikatelů ve stavebnictví                             
Hospodářská komora ČR – rada starších              
Nadace ABF                                                     
Státní zdravotní ústav                                  
ČKLOP                                                                
MPO – odbor energetické účinnosti a úspor      
MPO – odbor plynárenství a kapalných paliv      
MPO – odbor stavebnictví a stavebních hmot   
MMR – odbor stavebního řádu                
MMR – odbor politiky bydlení                  
Svaz českých a moravských byt. Družstev           
Svaz měst a obcí                                             
ÚNMZ                                                                
Cech kamnářů                                                 
Společenstvo kominíků ČR                         
Český plynárenský svaz                               
HZS                                                                      
Šance pro budovy                                         
Pavlů - Complex s.r.o.                                  
ČVUT - Ústav techniky prostředí             doc. Ing. Vladimír Zmrhal Ph. D. – zpracovatel KV

 

Autor: Ing. Jan Bedřich
výkonný ředitel a místopředseda představenstva
Česká komora LOP
článek byl sepsán pro časopis Klimatizace č. 2-3

Koncept větrání ke stažení zde.

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech