Nacházíte se: Okna a dveře"Certifikace" požárně odolných otvorových výplní

"Certifikace" požárně odolných otvorových výplní

Okna a dveře / Publikováno 2016-10-05

Koncem roku 2016 čekají výrobce, dovozce a distributory požárně odolných oken, dveří a vrat poměrně zásadní změny předpisů související s tzv. uváděním na trh těchto výrobků.

Jedná se o Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., tedy novelu nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění NV 312 /2005 Sb.,a dále dlouho očekávaná a odkládaná harmonizace ČSN EN 16034 pro požárně odolné dveře, vrata a otvíravá okna.

► Současný stav
V současné době jsou výrobci a dovozci požárně odolných otvorových výplní povinni ve smyslu zákona 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb. vydávat při uvádění na trh, tedy prodeji svých výrobků, tzv. Prohlášení o shodě a to na základě Stavebního technického osvědčení (STO), Protokolu o výsledku certifikace a Certifikátu vydaných příslušnou autorizovanou osobou. Ve Stavebním technickém osvědčení jsou kromě podrobného popisu výrobku vymezeny jeho technické vlastnosti včetně tříd a hodnot pro předpokládané použití ve stavbě. Aby všechny autorizované osoby postupovaly při zpracování STO jednotně, jsou pro jednotlivé skupiny výrobků dle přílohy 2 citovaného nařízení vlády vydávány tzv. technické návody. Ty vymezují vlastnosti, které je pro konkrétní výrobek třeba posoudit, aby tzv. základní požadavky na stavbu uvedené v nařízení vlády byly splněny.

Stavební technické osvědčení je vydáváno obvykle na dobu 3 roky. Certifikát pak na základě výsledků zkoušek osvědčuje shodu s požadavky uvedenými v STO. Platnost Certifikátu je omezena platností STO a dále podmíněna ročními dohledy nad systémem řízení výroby výrobce nebo kontrolou dovozce s cílem trvalého udržování kvality výrobku a jeho technických parametrů. Pro požární uzávěry byl dosud předepsán tzv. postup posouzení podle §5a  NV 163/2002 Sb. v platném znění, tedy bez dalších ověřovacích zkoušek při pravidelných ročních dohledech.

► Novela NV 163/2002 Sb. → Nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
Změnu ve výše uvedených postupech přináší Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění NV 312 /2005 Sb. Některá ustanovení novely jsou účinná od 1.9.2016, některá až od 1.1.2017. S účinností od 1.1.2017 předepisuje citovaná novela posuzovat požární uzávěry namísto §5a podle §5, tj. se zkouškami při pravidelných ročních dohledech. Informace o této změně vyvolala mezi výrobci požárně odolných otvorových výplní obavy z nutnosti opakování drahých požárních zkoušek každý rok.

Příslušný technický návod (TN) platný od 1.1.2017, který jasně specifikuje zkoušky vyžadované pro provedení dohledu, nebyl před uzávěrkou sborníku ještě schválen. Předpokládá se ale, že při dohledech nad certifikovanými výrobky budou prováděny zkoušky pouze identifikačního charakteru k ověření, zda namátkově odebraný požární uzávěr je vyroben v takové skladbě materiálů, tlouštkách a zpracování detailů, které odpovídají zkušebnímu vzorku podrobenému požárním zkouškám, jež byly podkladem pro certifikaci.

Všichni výrobci totiž nemají požární zkoušky provedeny na vlastním výrobku. Jsou využívány výsledky zkoušek dodavatele profilového systému nebo jiného výrobce. Při nedodržení shodných technologických postupů, skladby, detailů apod. pak může požární uzávěr vyrobený jiným výrobcem vykazovat odlišné odolnosti.

K vysvětlení výše uvedeného, je dobré zmínit, proč vlastně ke „zpřísnění“ postupů certifikace došlo. Na podnět Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra (HZS MV) s podezřením na nekvalitu požárních uzávěrů, odebrala Česká obchodní inspekce (ČOI) v r. 2013 4 ks požárně odolných dveří z běžné obchodní sítě. Výrobky měly deklarovanou požární odolnost 30 minut. Výsledek kontrolních zkoušek byl alarmující. Pouze 1 vzorek vyhověl, ostatní 3 vykazovaly požární odolnost pouze 5-7 minut ! V r. 2014 byla kontrolní akce opakována. Ze 4 namátkově odebraných vzorků požárně odolných dveří jiných výrobců vyhověl při zkouškách opět pouze 1 vzorek. Ostatní 3 vykazovaly cca poloviční požární odolnost oproti deklarované. Až při dalších odběrech vzorků ČOI v r. 2014 prokázaly výsledky zkoušek splnění deklarovaných hodnot požární odolnosti.

Důsledkem výše uvedených kontrol byl pak požadavek HZS Ministerstva vnitra na „zpřísnění“ postupu certifikace požárních uzávěrů, resp. zavedení kontrolních zkoušek při dohledu nad certifikovaným výrobkem.

► Harmonizace ČSN EN 16034 Dveře, vrata a otvíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Další zásadní změnou, která se dotkne výrobců a dovozců požárně odolných oken, dveří a vrat je harmonizace, tedy vyhlášení EN 16034 ve věstníku EU. Harmonizace EN 16034 byla již několikrát odložena. Předpokládaný termín době uzávěrky ročenky je 1.11.2016. Teoreticky od tohoto data (až do konce tzv. přechodného období v délce 3 roky) mohou výrobci nebo dovozci pro právoplatné uvedení na trh neboli prodej požárních uzávěrů zajistit „ certifikaci“ buď podle „ národního“ systému, tedy NV 163/2002 v platném znění (viz výše) a vydat „Prohlášení o shodě“ nebo mohou nově využít certifikace podle „evropského“ systému, tj. podle Nařízení evropského parlamentu a Rady 305/2011 a harmonizované ČSN EN 16034, opatřit výrobky značkou CE a vydat „Prohlášení o vlastnostech“. Podle harmonizované ČSN EN 16034 je předepsán postup posouzení 1, tj. bez odběru vzorků a kontrolních zkoušek při dohledu. Zjednodušeně lze tedy říci, že „ certifikace“ podle „evropského“ systému může být pro výrobce a dovozce jednodušší.

Jak bylo již naznačeno, termín 1.11.2016 je teoretický. Po vyhlášení EN 16034 harmonizovanou bude totiž ještě nějakou dobu trvat, než příslušné autorizované osoby získají k „certifikaci“ podle citované nově harmonizované normy notifikaci. Není zcela vyloučen ani další posun termínu vyhlášení EN 16034 v OJ EU (harmonizace). Je totiž třeba do té doby provést změny některých kolizních ustanovení v souvisejících normách, což zatím nebylo dokončeno. Reálně lze tedy hovořit o možnosti „ CE certifikace“ podle harmonizované EN 16034 během jara příštího roku.

Po ukončení tzv. přechodného období (3 roky po vyhlášení v OJ EU, zatím předpokládáno 1.11.2019) bude možný postup pouze podle EN 16034, tj. pouze „evropská“ „CE certifikace“.

► Jak postupovat při certifikaci požárně odolných dveří, oken a vrat?

  • Do konce roku 2016
    Je možné postupovat jako doposud podle NV 163/2002 v platném znění a příslušného technického návodu. V případě nově vydávaných Stavebních technických osvědčení může výrobce volit mezi postupem podle § 5a (bez zkoušek při dohledu) platným do konce roku 2016 a nebo ve smyslu § 10 NV 163/2002 Sb. může i před 1.1.2017 požádat o „ certifikaci“ podle §5 (s kontrolními zkouškami při dohledu). Lze však očekávat, že STO podle § 5a budou autorizované osoby vzhledem k novele NV vydávat s omezenou dobou platnosti.
     
  • Po 1.1.2017
    V případě požárních uzávěrů bude podle „národního“ systému možný postup pouze podle § 5 NV 163/2002 ve znění novel 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb. (tj. s ověřovacími zkouškami při dohledu) anebo, bude-li již ČSN EN 16034 harmonizována a příslušné instituce získají notifikaci, bude možné získat certifikaci podle této EN s cílem CE značení a Prohlášení o vlastnostech
     

► Certifikace podle ČSN EN 16034 Dveře, vrata a otvíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
U výrobků, které byly již dříve certifikovány podle národních předpisů, by přechod na certifikaci podle ČSN EN 16034 neměl výrobcům přinést náklady na další zkoušení. I pro certifikaci podle současného „národního“ systému byly vyžadovány zkoušky, klasifikace, popř. rozšířené aplikace výsledků zkoušek podle evropských norem a tyto dokumenty jsou využitelné i pro certifikaci podle evropské legislativy a evropské harmonizované normy. Změna bude tedy spíše administrativního charakteru, kdy notifikovaný subjekt na základě žádosti výrobce/dovozce a na základě dříve provedených zkoušek, klasifikací atd. vydá certifikát s odkazem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 305/2011 (CPR) opravňující výrobce (či dovozce ze zemí mimo EU) označovat výrobky značkou CE (včetně uvedených vlastností a jejich hodnot na štítku) a vydat Prohlášení o vlastnostech.

Budoucí harmonizovaná ČSN EN 16034 je však v porovnání s jinými harmonizovanými normami zvláštní. Obsahuje totiž požadavky pouze na požární charakteristiky a odkazuje na další harmonizované normy, jejichž požadavky musejí být rovněž splněny:
ČSN EN 14351-1 (okna, vnější dveře, střešní okna)
pr EN 14351-1 (vnitřní dveře)
ČSN EN 13241-1 (vrata)
ČSN EN 16361 (motoricky ovládané dveře)

Například u vnějších dveří mají být součástí CE značky a Prohlášení o vlastnostech mimo požární charakteristiky (požární odolnost, kouřotěsnost, samozavírání atd.) i mandátové charakteristiky ze související ČSN EN 14351 -1 pro vnější „ nepožární“ dveře (tj. např. průvzdušnost, vodotěsnost, odolnost proti zatížení větrem a prostup tepla). Obdobně je tomu v případě vrat a požadavků harmonizované EN 13241-1pro „nepožární“ vrata apod. Složitá situace nastane v případě vnitřních požárně odolných dveří, protože budoucí harmonizovaná EN 14351-2 pro vnitřní dveře, jejíž požadavky mají být při CE certifikaci splněny, není zatím k dispozici.

Nad rámec požadavků EN 16034 bude třeba nejméně v přechodném období dokládat navíc ve smyslu vyhlášky 202/1999 Sb. a požadavku ČSN 730810 i druh konstrukce DP1, DP2 nebo DP3. Do konce přechodného období by nesoulad požadavků harmonizované ČSN EN 16034 a národní ČSN 730810 měl být vyřešen.

V případě nových výrobků a tedy „nové“ certifikace bude pro výrobce a dovozce nemalou změnou i povinnost a nutnost odběru vzorků ke zkouškám zástupcem notifikované osoby. Vzorek ke zkouškám tedy nemůže být ve smyslu Nařízení CPR dodán do zkušebny výrobcem. Při výrobě prototypu vyžadují evropské předpisy účast notifikované osoby při výrobním procesu.


Autor: Ing. Iveta Jiroutová
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

www.tzus.cz

 

 

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech