Stanovy ČKLOP

Stanovy

České komory lehkých obvodových plášťů
zájmového sdružení právnických osob

Obsah


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.
článek 1. Název a sídlo sdružení
článek 2. Založení a vznik zájmového sdružení právnických osob
článek 3. Trvání sdružení článek 4. Předmět činnosti sdružení

II. FINANCOVÁNÍ SDRUŽENÍ
článek 5. Příjmy sdružení článek 6. Členské příspěvky článek 7. Platby za poskytované služby článek 8. Prodlení s úhradou členských příspěvků
nebo plateb za poskytované služby

III. VALNÁ HROMADA
článek 9. Postavení a působnost valné hromady článek 10. Svolání valné hromady článek 11. Jednání valné hromady článek 12. Mimořádná valná hromada článek 13. Náhradní valná hromada článek 14. Elektronické hlasování článek 15. Jednací a volební řád

IV. PŘEDSTAVENSTVO
článek 16. Postavení a působnost představenstva článek 17. Složení a funkční období představenstva článek 18. Jednání představenstva článek 19. Předseda představenstva
článek 20. Místopředseda představenstva článek 21. Jednání za sdružení

V. DOZORČÍ RADA
článek 22. Postavení a působnost dozorčí rady článek 23. Složení a funkční období dozorčí rady článek 24. Jednání dozorčí rady

VI. VÝKONNÝ ŘEDITEL
článek 25. Postavení a působnost výkonného ředitele článek 26. Jmenování výkonného ředitele

VII. ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ
článek 27. Členové sdružení článek 28. Práva a povinnosti člena sdružení článek 29. Majetkové vypořádání. článek 30 Vznik členství ve sdružení článek 31. Zánik členství sdružení
článek 32. Pozastavení členství ve sdružení

VIII. HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ
článek 33. Účetnictví sdružení článek 34. Způsob rozdělení zisku článek 35. Úhrada ztrát

IX. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SDRUŽENÍ
článek 36. Zrušení sdružení článek 37 Zánik sdružení článek 38. Likvidace sdružení

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
článek 39. Rozhodné právo článek 40. Komunikace sdružení s členy sdružení článek 41. Změny a doplnění stanov

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
článek 1. Název a sídlo sdružení
1. Název sdružení zní:
Česká komora lehkých obvodových plášťů
(dále jen „sdružení“).
2. Sídlem sdružení je Golčova 486, 148 00 Praha 4

článek 2. Založení a vznik zájmového sdružení právnických osob
1. Sdružení je zájmovým sdružením právnických osob podle § 20f a násl. občanského zákoníku.
2. Sdružení je zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného u Magistrátu hlavního města Prahy.

článek 3. Trvání sdružení
Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

článek 4. Předmětem a cílem činnosti sdružení
je sdružovat firmy, společnosti a fyzické osoby, které jsou svou činností zaměřeny na návrh, výrobu a montáž lehkých obvodových plášťů, oken a dveří, nebo jsou s tímto oborem nějak spojeny, a to s cílem prosazovat společné zájmy a názory všech členů sdružení.
Hlavní okruhy činnosti jsou:
a) ochrana společných zájmů členů sdružení
b) podpora užívání kvalitních a komplexně ověřených materiálů a technologií pro lehké obvodové pláště, okna a dveře.
c) formulace a sdělování společných stanovisek svých členů ve vztahu k orgánům veřejné správy a dalším institucím
d) stanovení doporučených technických podmínek pro trvalé zkvalitňování výroby a montáže lehkých obvodových plášťů, oken a dveří.
e) osvětová a vzdělávací činnost:
• podpora rozšiřování a výměny profesních informací, názorů a praktických zkušeností mezi svými členy,
• soustřeďování teoretických a praktických poznatků a seznamování svých členů s výsledky výzkumů a zavádění nejnovějších poznatků do praxe
• spolupráce s vysokými školami, výzkumnými ústavy, zkušebními instituty a jinými vědeckými pracovišti
• účast na odborných konferencích a sympoziích v souvisejících odvětvích
• styky s příbuznými sdruženími v České republice i v zahraničí, zprostředkování mezinárodní výměny profesních informací a zahraničních kontaktů svým členům,
• vlastní přednášková, propagační, prezentační, vydavatelská a ediční činnost pro potřeby a v zájmu svých členů
• zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o všech aspektech správného používání lehkých obvodových plášťů, oken a dveří s důrazem především na mezioborové vazby (architekti, projektanti, návrh TZB)
f) zprostředkování informačních a konzultačních služeb v daném oboru svým členům
g) pomoc členům sdružení při řešení sporných případů (např. reklamací), spočívající zejména v činnosti prostředníka
h) poskytování odborných stanovisek v oblasti prosklených hliníkových konstrukcí a lehkých obvodových plášťů všeobecně
i) poskytování odborných stanovisek v oblasti oken a dveří všeobecně
j) pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí orientovaných na rozvoj kolegiálních a přátelských vztahů a na podporu společenské prestiže sdružení a jeho členů.

II. MAJETKOVÉ POMĚRY
článek 5. Příjmy sdružení
Činnost sdružení je financována
a) ze vstupních členských příspěvků
b) z měsíčních členských příspěvků
c) z plateb členů sdružení, případně dalších osob za služby poskytované jim sdružením.

článek 6. Členské příspěvky
Členské příspěvky jsou stanoveny podle statutu člena ČKLOP a ten se dělí na 3 kategorie:
1. Řádný člen
2. Přidružený člen
3. Čestný člen

1. Řádný člen sdružení má hlasovací právo a je povinen platit měsíční členský příspěvek. Hodnoty měsíčního příspěvku jsou nastaveny takto: základní měsíční příspěvek činí částku ve výši 18 000 Kč, snížený měsíční příspěvek činí částku ve výši 12 000 Kč a minimální měsíční příspěvek činí částku ve výši 6 000 Kč. Článek 28 odst. 10. stanov stanoví, který z výše uvedených příspěvků je povinen konkrétní člen platit. Rozhodnutím představenstva dle článku 16., odst. 3., písm. p) stanov, mohou být měsíční příspěvky upraveny pro dané roční období.
Měsíční členský příspěvek je splatný na 6 měsíců dopředu, a to tak, že do konce ledna každého kalendářního roku jsou splatné měsíční členské příspěvky za prvních 6 měsíců daného kalendářního roku a do konce července každého kalendářního roku jsou splatné měsíční členské příspěvky za druhých 6 měsíců daného kalendářního roku.
Jestliže zanikne členství ve sdružení, je daná osoba povinna uhradit celý měsíční členský příspěvek i za kalendářní měsíc, ve kterém její členství zaniklo.
2. Přidružený člen sdružení nemá hlasovací právo a je povinen platit měsíční členský příspěvek. Hodnota měsíčního příspěvku je stanovena ve výši 1 000 Kč. Rozhodnutím představenstva dle článku 16., odst. 3., písm. p) stanov mohou být měsíční příspěvky upraveny pro dané roční období.
Měsíční členský příspěvek je splatný na 6 měsíců dopředu, a to tak, že do konce ledna každého kalendářního roku jsou splatné měsíční členské příspěvky za prvních 6 měsíců daného kalendářního roku a do konce července každého kalendářního roku jsou splatné měsíční členské příspěvky za druhých 6 měsíců daného kalendářního roku.
Jestliže zanikne členství ve sdružení, je daná osoba povinna uhradit celý měsíční členský příspěvek i za kalendářní měsíc, ve kterém její členství zaniklo.
3. Čestný člen neplatí žádné členské příspěvky a nemá hlasovací právo.
4. Vstupní jednorázový členský příspěvek činí 20 000 Kč a je splatný pro každého nového řádného nebo přidruženého člena při přijetí do sdružení.

článek 7. Platby za poskytované služby
Výše plateb za služby poskytované sdružením členům sdružení nebo dalším osobám se řídí ceníkem, který schvaluje představenstvo sdružení.

článek 8. Prodlení s úhradou členských příspěvků nebo plateb za poskytované služby
Sankce za prodlení s úhradou členských příspěvků, a nebo plateb za poskytované služby, se řídí ceníkem, který schvaluje představenstvo sdružení.

článek 9. Postavení a působnost valné hromady
1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada.
2. Každý člen sdružení má právo účastnit se jednání valné hromady. Člen sdružení na valné hromadě jedná osobně svým statutárním orgánem, popřípadě členem (členy) statutárního orgánu, který je dle výpisu z obchodního rejstříku oprávněn jednat jménem člena sdružení, popřípadě zástupcem na základě písemné plné moci.
3. Řádný člen sdružení, který je povinen platit základní měsíční příspěvek, má na valné hromadě 3 hlasy. Řádný člen sdružení, který je povinen platit snížený roční příspěvek, má na valné hromadě 2 hlasy. Řádný člen sdružení, který je povinen platit minimální roční příspěvek, má na valné hromadě 1 hlas.
4. Do působnosti valné hromady náleží:
a) volba a odměňování členů představenstva a dozorčí rady
b) schvalování změn a doplnění stanov
c) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena sdružení
d) rozhodování o zrušení sdružení
e) schvalování účetní závěrky a výroční zprávy
f) schvalování rozpočtu na finanční rok
g) schválení symbolů sdružení ( Corporate identity )
h) schválení rozhodnutí představenstva dle článku 16., odst. 3., písm. p) stanov
i) rozhodování o dalších otázkách, které jsou do působnosti valné hromady svěřeny těmito stanovami.

článek 10. Svolání valné hromady
1. Valná hromada se koná nejméně 1x ročně, a to nejpozději do 30. května každého kalendářního roku.
2. Valná hromada musí být svolána tak, aby se konala na území České republiky, a to v pracovní den.
3. Valnou hromadu svolává představenstvo nejpozději 30 dnů před termínem konání valné hromady. Valná hromada se svolává pozvánkou ve formě doporučeného dopisu zaslanou všem členům sdružení, nebo osobním předáním pozvánky členovi sdružení, který je v takovém případě povinen převzetí pozvánky potvrdit podpisem, nebo elektronickou formou, kdy je pozvánka zaslána členovi sdružení prostřednictvím elektronické pošty a ten je povinen přijetí potvrdit.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
a) název a sídlo sdružení
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady
c) program jednání valné hromady s textem navrhovaných usnesení
d) seznam podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu, pokud takové materiály existují.
5. Představenstvo je povinno zařadit do programu jednání valné hromady písemné návrhy dozorčí rady a jednotlivých členů sdružení. Návrh musí obsahovat název navrhovaného bodu programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaného usnesení. Pokud byl návrh představenstvu doručen po zaslání pozvánky na valnou hromadu, oznámí představenstvo doplnění programu jednání valné hromady ve lhůtě do 15 dnů před konáním valné hromady způsobem stanoveným pro svolání valné hromady (článek 10 odst. 3 stanov). Jestliže však již takové oznámení není možné, lze určenou záležitost do programu jednání dané valné hromady zařadit jen postupem určeným pro rozhodnutí o záležitosti neuvedené v pozvánce na valnou hromadu (článek 11 odst. 1 stanov).
6. Podkladové materiály k jednotlivým bodům programu představenstvo zašle členům sdružení jako celek písemně, a nebo elektronicky, a to nejpozději v termínu uvedeném v článku 10 odst. 3, případně 5 stanov.

článek 11. Jednání valné hromady
1. Jednání valné hromady probíhá podle programu obsaženém v pozvánce na valnou hromadu, popřípadě i dle doplněného programu (článek 10 odst. 5 stanov). Záležitost, která nebyla uvedena v programu obsaženém v pozvánce na valnou hromadu nebo v doplnění programu, lze projednat a rozhodnout jen na základě usnesení valné hromady.
2. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni členové, mající více než jednu polovinu všech hlasů členů sdružení.
3. Valná hromada rozhoduje, pokud tyto stanovy nevyžadují jinou většinu, nadpoloviční většinou hlasů členů sdružení přítomných na valné hromadě. Valná hromada rozhoduje nejméně dvěma třetinami hlasů členů sdružení přítomných na valné hromadě v následujících případech - článek 9 odst. 4 písm. b), c) a d) stanov.
4. O valné hromadě se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo do 30 dnů od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Kopie zápisu se rozesílá všem členům sdružení. Originál zápisu se uchovává v archivu sdružení po celou dobu existence sdružení. Povinné přílohy zápisu o valné hromadě může stanovit jednací a volební řád valné hromady. Každý člen sdružení může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence sdružení. Takové kopie se pořizují na náklady žadatele. Zápis o valné hromadě obsahuje
a) název a sídlo sdružení; b) místo a dobu konání valné hromady; c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, případně osob pověřených sčítáním hlasů; d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady; e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování; f) obsah protestu člena sdružení, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

článek 12. Mimořádná valná hromada
1. Členové sdružení, kteří mají více než dvě třetiny všech hlasů členů sdružení, mohou písemně požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady. Žádost o svolání valné hromady musí obsahovat název navrhovaných bodů programu, případně i podkladové materiály a text navrhovaných usnesení.
2. Představenstvo je povinno mimořádnou valnou hromadu svolat tak, aby se konala nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání.
3. Představenstvo je oprávněno navržený program mimořádné valné hromady doplnit o další body, není však oprávněno měnit název nebo obsah bodů předložených žadateli o svolání mimořádné valné hromady.
4. Jinak pro mimořádnou valnou hromadu platí ustanovení o valné hromadě.

článek 13. Náhradní valná hromada
1. Není-li valná hromada schopna se usnášet v hodinu, na kterou byla svolána, a nestane-li se valná hromada usnášeníschopnou ani v dodatečné lhůtě 30 minut, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu.
2. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo postupem stanoveným pro svolání valné hromady (článek 10 odst. 3 stanov) s tím, že lhůta stanovená pro svolání valné hromady se zkracuje na polovinu. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 30 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
3. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných členů.
4. Jinak pro náhradní valnou hromadu platí ustanovení o valné hromadě.

článek 14. Elektronické hlasování
1. Rozhodnutí, která náleží dle stanov do působnosti valné hromady lze učinit i mimo valnou hromadu, a to prostřednictvím elektronického hlasování. Rozhodnutí učiněné prostřednictvím elektronického hlasování se považuje za rozhodnutí valné hromady.
2. Prostřednictvím elektronického hlasování nelze hlasovat v následujících případech – článek 9 odst. 4 písm. b), c), d), e), a f) stanov. V případě rozhodování o odvolání proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena sdružení (článek 9 odst. 4 písm. c) stanov) lze prostřednictvím elektronického hlasování hlasovat, jde-li o vyloučení z důvodu prodlení s placením závazků vůči sdružení (článek 30 odst. 3 písm. b) stanov).
3. Představenstvo je v takovém případě oprávněno vyzvat členy sdružení prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (Intranet sdružení nebo e-mail) k hlasování o předloženém návrhu usnesení. Hlasování probíhá po dobu 21 dnů ode dne zveřejnění výzvy k hlasování.
4. Pro posouzení projevu vůle členů sdružení směřujících k hlasování se postupuje v souladu s pravidly komunikace sdružení s členy sdružení (článek 38 odst. 3 stanov).
5. Usnášeníschopnost se v takovém případě posuzuje obdobně jako v případě jednání valné hromady (článek 11 odst. 2 stanov). Hlasující členové sdružení se považují za přítomné.
6. Výsledek hlasování se hodnotí obdobně jako v případě jednání valné hromady.
7. Takto přijaté rozhodnutí musí být dodatečně stvrzeno v nejbližším následujícím zápisu jednání valné hromady.

článek 15. Jednací a volební řád
Valná hromada schválí jednací a volební řád, který upraví náležitosti účasti členů sdružení na valné hromadě sdružení, jednání valné hromady sdružení, způsob uplatňování práv člena sdružení na valné hromadě a hlasování na ní.

IV. PŘEDSTAVENSTVO
článek 16. Postavení a působnost představenstva
1. Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, který řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Při své činnosti se představenstvo řídí stanovami sdružení a rozhodnutími valné hromady, přijatými v rámci její působnosti.
3. Představenstvo zejména
a) svolává valnou hromadu
b) zajišťuje zpracování následujících dokumentů a jejich předložení valné hromadě:
ba) návrh změn stanov bb) roční účetní závěrka a výroční zpráva bc) návrh rozpočtu na finanční rok bd) návrh stanovení výše měsíčního členského příspěvku be) návrh ceníku poskytovaných služeb bf) návrh provozního řádu sdružení bg) návrh na zrušení sdružení bh) návrh volebního a jednacího řádu
c) vykonává usnesení valné hromady
d) rozhoduje o přijetí člena sdružení na základě splnění podmínek uvedených v čl.27 formou kontroly předkládaných dokumentů a vede seznam členů sdružení
e) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, statistik, záznamů a plnění dalších zákonných povinností sdružení
f) jmenuje a odvolává ze svého středu předsedu představenstva
g) jmenuje a odvolává ze svého středu místopředsedu představenstva
h) vystupuje jménem sdružení na veřejnosti, činí jménem sdružení veřejná prohlášení
i) poskytuje členům sdružení informace prostřednictvím elektronické pošty
j) schvaluje provozní řád sdružení
k) schvaluje ceník služeb, které sdružení poskytuje služby členům a dalším osobám
l) jmenuje a odvolává výkonného ředitele
m) rozhoduje o vyloučení člena sdružení
n) rozhoduje o udělení čestného členství
o) rozhoduje podle článku 28 odst. 10 stanov
p) rozhoduje se souhlasem valné hromady o výši jednotlivých členských příspěvků na další kalendářní rok

článek 17. Složení a funkční období představenstva
1. Představenstvo sdružení má šest členů volených valnou hromadou. Sedmým členem představenstva může být kooptován Výkonný ředitel, pokud již tato osoba nevykonává funkci člena představenstva na základě zvolení valnou hromadou. Členem představenstva může být platně zvolena či kooptována jen fyzická osoba, která:
a) dosáhla věku 18 let,
b) je plně způsobilá k právním úkonům,
c) je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a
d) je zástupcem člena sdružení (zejména statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo zaměstnancem člena sdružení); tuto podmínku nemusí splňovat jeden ze členů představenstva.
2. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Výkon funkce člena představenstva, jehož funkční období uplynulo, skončí dnem zvolení nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců po dni, ve kterém uplynulo funkční období tohoto člena představenstva. Funkční období člena představenstva, jehož členství v představenstvu vzniklo kooptováním podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku stanov, je čtyřleté. Zaniká však odvoláním nebo odstoupením z funkce výkonné ředitele. Opětovná volba člena představenstva je možná. Každý člen sdružení může být zastoupen v představenstvu pouze jednou osobou.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Výkon funkce člena představenstva, který odstoupil ze své funkce, končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je přitom povinno odstoupení člena představenstva projednat na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení písemného prohlášení o odstoupení. V případě, že člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce.
5. Představenstvo, pokud počet jeho členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy představenstva do konání následující valné hromady, která zvolí nové členy představenstva.
6. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. První členy představenstva a prvního předsedu představenstva určí zakladatelé.
7. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení nebo jeho jednotlivých členům škodu.
8. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu výkonu funkce a 5 let po jejím ukončení.
9. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje valná hromada. Členové představenstva mají vůči sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva.

článek 18. Jednání představenstva
1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Představenstvo svolává předseda představenstva písemně, faxem nebo elektronicky.
2. Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy o svolání představenstva požádá člen představenstva, členové sdružení, kteří mají více než dvě třetiny všech hlasů na valné hromadě, nebo dozorčí rada.
3. Představenstvo je schopno se usnášet, jsou-li přítomni členové představenstva, mající alespoň jednu polovinu všech hlasů členů představenstva.
4. Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů představenstva. Místopředseda představenstva, kooptovaný představenstvem podle článku 17. odst. 1. věta druhá stanov sdružení, nemá hlasovací právo. Ostatní členové představenstva mají jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Jestliže zasedání představenstva řídí místopředseda představenstva, rozhoduje hlas místopředsedy představenstva.
5. O průběhu zasedání představenstva se sepisuje zápis, který podepisuje předseda představenstva.
6. Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemně prostřednictvím faxu nebo dohodnutou elektronickou formou. V takovém případě se hlasující členové představenstva považují za přítomné. Takto přijaté rozhodnutí musí být uvedeno v nejbližším následujícím zápisu z jednání představenstva a dodatečně stvrzeno.

článek 19. Předseda představenstva
1. Předseda představenstva je volen představenstvem.
2. Funkční období předsedy představenstva je čtyřleté. Výkon funkce předsedy představenstva, jehož funkční období uplynulo, skončí dnem zvolení nového předsedy představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců po dni, ve kterém uplynulo funkční období předsedy představenstva. Opětovná volba předsedy představenstva je možná.
3. Předsedovi představenstva přísluší za výkon jeho funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje valná hromada. Předseda představenstva má vůči sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva.

článek 20. První místopředseda představenstva a místopředseda představenstva
1. První místopředseda představenstva je volen představenstvem. První místopředseda představenstva zastupuje předsedu představenstva v případě, kdy předseda představenstva nemůže vykonávat funkci a v dalších případech, kdy jej tím předseda představenstva pověří.
2. Funkční období prvního místopředsedy představenstva je čtyřleté. Výkon funkce prvního místopředsedy představenstva, jehož funkční období uplynulo, skončí dnem zvolení nového prvního místopředsedy představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců po dni, ve kterém uplynulo funkční období prvního místopředsedy představenstva. Opětovná volba prvního místopředsedy představenstva je možná.
3. Prvnímu místopředsedovi představenstva přísluší za výkon jeho funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje valná hromada. První místopředseda představenstva má vůči sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva.
4. Funkci místopředsedy představenstva vykonává člen představenstva kooptovaný představenstvem podle článku 17. odst. 1. věta druhá stanov sdružení nebo člen představenstva zvolený valnou hromadou vykonávající současně funkci výkonného ředitele.

článek 21. Jednání za sdružení
1. Jménem sdružení jednají předseda představenstva a první místopředseda samostatně nebo dva členové představenstva společně.
2. Podepisování za sdružení se uskutečňuje tak, že k názvu sdružení se připojí jméno a podpis
osob uvedených v odstavci 1.

V. DOZORČÍ RADA
článek 22. Postavení a působnost dozorčí rady
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti sdružení.
2. Do působnosti dozorčí rady náleží:
a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti sdružení
b) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy řádně vedeny v souladu se skutečností a v souladu s platnou právní úpravou
c) kontrolovat, zda realizace činnosti sdružení probíhá v souladu s platnou právní úpravou, stanovami sdružení a pokyny valné hromady
d) přezkoumávat účetní závěrku sdružení
e) účastnit se jednání valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky kontrolní činnosti 
f) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují oprávněné zájmy sdružení a navrhovat potřebná opatření.
3. Dozorčí rada o své činnosti a zejména o výsledcích provedených kontrol předkládá písemné zprávy valné hromadě, popřípadě dle svého uvážení i představenstvu.

článek 23. Složení a funkční období dozorčí rady
1. Dozorčí rada má 3 členy. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a je zástupcem člena sdružení (zejména statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, členem dozorčí rady nebo zaměstnancem člena sdružení). Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva sdružení. Každý člen sdružení může být zastoupen v dozorčí radě pouze jednou osobou.
2. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Výkon funkce člena dozorčí rady, jehož funkční období uplynulo, skončí dnem zvolení nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců po dni, ve kterém uplynulo funkční období tohoto člena dozorčí rady. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon funkce člena dozorčí rady, který odstoupil ze své funkce, končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je přitom povinna odstoupení člena dozorčí rady projednat na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení písemného prohlášení o odstoupení. V případě, že člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce.
4. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
5. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení nebo jeho jednotlivých členům škodu.
6. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu výkonu funkce a 5 let po jejím ukončení.
7. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna. O výši a způsobu výplaty odměny rozhoduje valná hromada. Členové dozorčí rady mají vůči sdružení nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady.

článek 04. Jednání dozorčí rady
1. Dozorčí rada zasedá podle potřeb sdružení, nejméně však jednou za pololetí. Dozorčí radu svolává předseda dozorčí rady písemně, faxem nebo elektronicky.
2. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy o svolání dozorčí rady požádá představenstvo nebo členové sdružení, kteří mají více než jednu třetinu všech hlasů na valné hromadě.
3. Dozorčí rada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni alespoň předseda dozorčí rady a 1 člen.
4. Dozorčí rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
5. O průběhu zasedání dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady.

VI. VÝKONNÝ ŘEDITEL
článek 25. Postavení a působnost výkonného ředitele
1. Každodenní chod sdružení řídí výkonný ředitel. Výkonný ředitel je odpovědný za činnost kanceláře sdružení. Výkonný ředitel je vedoucím zaměstnancem nadřízeným všem ostatním zaměstnancům sdružení.
2. Výkonný ředitel je povinen řídit se stanovami sdružení, usneseními valné hromady a představenstva přijatými v rámci jejich působnosti.
3. Výkonný ředitel je povinen účastnit se valných hromad a schůzí představenstva, sčítat hlasy a pořizovat zápisy, nepověří-li představenstvo nebo valná hromada touto činností jinou osobu.
4. Výkonný ředitel je odpovědný představenstvu.
5. Výkonný ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit sdružení nebo jeho jednotlivých členům škodu.
6. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu výkonu funkce a 5 let po jejím ukončení.

článek 26. Jmenování výkonného ředitele
1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává představenstvo z řad členů představenstva, zástupců členů sdružení nebo jiných fyzických osob. Představenstvo rovněž stanovuje rozsah práv a povinností výkonného ředitele včetně výše jeho mzdy a odměn.
2. Pokud není funkce výkonného ředitele obsazena, vykonává jeho činnosti předseda představenstva.
3. Pokud je funkce výkonného ředitele obsazena a výkonný ředitel není dlouhodobě přítomen na pracovišti (dovolená, nemoc atd.) vykonává jeho činnosti předseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva, případně zaměstnanec sdružení.
4. Je-li výkonným ředitelem předseda představenstva a výkonný ředitel (předseda představenstva) není dlouhodobě přítomen na pracovišti (dovolená, nemoc atd.) vykonává jeho činnosti místopředseda představenstva, případně jiný člen představenstva určený představenstvem.

VII. ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ
článek 27. Členové sdružení
1. Členem sdružení se může stát právnická osoba, která:
je svou činností zaměřena na návrh, výrobu nebo montáž lehkých obvodových plášťů, oken a dveří, nebo je s tímto oborem nějak spojena, a která:
a) souhlasí se stanovami sdružení
a současně
b) splňuje následující podmínky:
ba) vůči jejímu majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních přepisů b
bb) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
bc) nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
bd) nebyla ze sdružení vyloučena (článek 31 odst. 3 stanov).
2. Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a) stvrzuje přistupující člen čestným prohlášením. Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. ba) stvrzuje přistupující člen čestným prohlášením a výpisem z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán, ne starším než 90 dnů. Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. bb) dokládá přistupující člen potvrzením příslušného orgánu ne starším než 6 měsíců. Splnění podmínek uvedených písm. bc) dokládá přistupující člen čestným prohlášením.
3. Doklady a prohlášení dle odstavce 2 se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii. Podpisy na čestných prohlášeních musí být úředně ověřeny.
4. Jako výraz uznání za činnost, která se týká cílů sdružení, může představenstvo se souhlasem příslušné osoby udělit čestné členství. Čestný člen není řádným členem sdružení a nemá proto práva ani povinnosti člena sdružení.

článek 28. Práva a povinnosti člena sdružení
1. Člen sdružení má právo účastnit se valné hromady a požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Člen sdružení je dále oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy a vznášet protesty proti rozhodnutí valné hromady.
2. Člen sdružení má právo být informován o programu jednání valné hromady (článek 10 odst. 3 stanov) a má právo na kopii zápisu z jednání valné hromady (článek 11 odst. 4 stanov).
3. Členové sdružení, kteří mají více než dvě třetiny všech hlasů, mohou písemně představenstvo požádat o svolání mimořádné valné hromady (článek 12 stanov).
4. Člen sdružení má právo žádat představenstvo, aby zařadilo do programu jednání valné hromady záležitost navrhovanou členem sdružení (článek 10 odst. 5 stanov).
5. Člen sdružení má právo předložit představenstvu návrh na veřejné prohlášení sdružení.
6. Člen sdružení je oprávněn využívat sdružením poskytované služby.
7. Člen sdružení je povinen zdržet se jakýchkoli veřejných prohlášení jménem sdružení.
8. Člen sdružení je povinen zdržet se všech kroků, které poškozují nebo by mohly poškodit zájmy sdružení.
9. Členové sdružení jsou povinni dodržovat stanovy sdružení.
10. Člen sdružení je povinen platit členské příspěvky podle ustanovení těchto stanov; na žádost člena sdružení může představenstvo schválit zvýšení nebo snížení měsíčního členského příspěvku, který je člen sdružení povinen platit, a to pouze na jinou kategorii ročního členského příspěvku podle článku 6 stanov.

článek 29. Majetkové vypořádání
1. Člen sdružení má právo na majetkové vypořádání při zrušení sdružení (článek 36 stanov). V případě převodu členství, vystoupení ze sdružení či vyloučení ze sdružení nemá člen na majetkové vypořádání nárok.
2. V případě vyloučení člena ze sdružení není dotčena povinnost takového člena zaplatit měsíční členský příspěvek za měsíc, ve kterém jeho členství vyloučením zaniklo, s tím, že alikvotní část měsíčního členského příspěvku za dobu, ve které již v daném kalendářním měsíci nebyl členem sdružení, se považuje za sjednanou smluvní pokutu za porušení povinností, pro které byl člen ze sdružení vyloučen.
3. Zánikem členství není dotčena povinnost zaplatit poplatky za služby poskytované sdružením.

článek 30. Vznik členství ve sdružení
1. Členství ve sdružení vzniká zakládajícím členům na základě zakladatelské smlouvy s účinností od vzniku sdružení. Zakládající členové jsou povinni zaplatit do 31.8.2007 vstupní členský příspěvek a měsíční členské příspěvky do konce kalendářního roku, tedy za 5 měsíců. Zakládající členové ALTECH Mladá Boleslav, s.r.o. a SIPRAL a.s. platí základní měsíční příspěvek, ostatní zakládající členové platí snížený měsíční příspěvek.
2. Ke sdružení lze přistoupit. Žadatel o členství ve sdružení zašle sdružení žádost o přijetí do sdružení, která obsahuje jeho prohlášení, že splňuje stanovené podmínky (článek 27 odst. 1 stanov) a návrh výše svého měsíčního členského příspěvku v souladu s článkem 6 odst. 2 stanov. K žádosti musejí být přiloženy doklady o splnění podmínek (článek 27 odst. 2 a 3 stanov).
3. Žadatel je povinen doložit, že osoby, které jeho jménem nebo v jeho zastoupení podepsaly žádost o přijetí do sdružení, jsou oprávněny žadatele zavazovat. Oprávnění zavazovat žadatele se dokládá zejména výpisy z příslušné úřední evidence, ve které je žadatel evidován, případně plnými mocemi s úředně ověřeným podpisem. Je-li žadatel subjektem, který se nezapisuje do žádné úřední evidence nebo se zapisuje do úřední evidence, ze které nelze pořídit výpis, nebo neobsahuje-li výpis z úřední evidence, ve které je žadatel evidován, výčet osob oprávněných jednat jménem žadatele, lze oprávnění takových osob jednat jménem žadatele doložit čestným prohlášením těchto osob s úředně ověřenými podpisy.
4. Představenstvo je oprávněno vyžádat si doplnění dalších informací či dokladů.
5. Žádost o přijetí přezkoumá představenstvo a rozhodne, zda žadatele o členství ve sdružení přijímá za člena sdružení. Přijetím za člena se schvaluje výše ročního členského příspěvku navržená v žádosti o přijetí do sdružení a stává se pro člena sdružení závaznou.
6. Členství ve sdružení vzniká novému členovi splněním obou následujících podmínek: rozhodnutí představenstva o přijetí žadatele za člena sdružení a zaplacení vstupního členského příspěvku. Do 30 dnů od vzniku členství je člen povinen zaplatit měsíční členské příspěvky za měsíce počínaje kalendářním měsícem, ve kterém vzniklo členství a konče posledním měsícem v daném kalendářním pololetí.

článek 31. Zánik členství sdružení
1. Členství ve sdružení zaniká:
a) zánikem právnické osoby, která je členem sdružení, bez právního nástupce; členství zanikajícího člena ve sdružení však zaniká, je-li jeho právním nástupcem jiný člen sdružení; v případě existence více právních nástupců zanikajícího člena sdružení přechází členství ve sdružení na toho z právních nástupců, na kterého má členství ve sdružení přejít na základě rozhodnutí příslušných orgánů dotčených právnických osob, popřípadě dohody všech právních nástupců
b) vystoupením ze sdružení
c) vyloučením
d) převodem členství ve sdružení
e) zrušením sdružení.
2. Člen sdružení je oprávněn vystoupit ze sdružení na základě písemného oznámení člena adresovaného představenstvu. V takovém případě končí členství k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo oznámení o vystoupení doručeno představenstvu.
3. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena sdružení, jestliže člen sdružení
a) zvlášť závažným způsobem porušuje stanovy sdružení
b) je přes písemnou výzvu k zaplacení v prodlení s placením svých závazků vůči sdružení po dobu delší než 30 dnů
c) poškozuje dobré jméno sdružení
d) přestal splňovat podmínky členství ve sdružení (článek 27 odst. 1 stanov)
e) porušil pravidla hospodářské soutěž vůči jinému členu, členům nebo sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení písemně upozorněn představenstvem.
4. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena sdružení se příslušný člen sdružení může odvolat k valné hromadě. Odvolání lze podat u představenstva do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vyloučení ze sdružení. V případě, že člen sdružení podal včasné odvolání, nabude rozhodnutí o vyloučení účinnosti nejdříve rozhodnutím valné hromady, kterým se rozhodnutí o vyloučení potvrzuje. Nepodal-li člen sdružení včasné odvolání, nabývá rozhodnutí o vyloučení účinnosti marným uplynutím lhůty pro odvolání.
5. Člen sdružení je oprávněn převést členství ve sdružení na třetí osobu, která splňuje podmínky členství ve sdružení. Převod členství musí být společně převodcem i

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech