Přehled činnosti ČKLOP

Základní informace o ČKLOP
Založena                                                                   2007
Forma ČKLOP                                                            Zájmové sdružení právnických osob
Stavební obor                                                           Lehké obvodové pláště, okna, dveře
Počet členů ČKLOP k 30.4.2018                                41 subjektů
Počet zaměstnanců členů ČKLOP                             cca 5.000 zaměstnanců (2015)
Obrat členů ČKLOP za rok 2016 dohromady             cca 40  mld. Kč

Hlavním cílem činnosti ČKLOP je pozvednout profesionální úroveň dotčených odvětví stavebního průmyslu takovým způsobem, aby působícím podnikatelským subjektům zajišťovala konkurenceschopnost nejen na českém trhu, ale i v mezinárodním měřítku.


Činnost České komory lehkých obvodových plášťů lze rozdělit do následujících skupin:

 1. Normotvorný proces ČKLOP + Směrnice ČKLOP
 2. Vzdělávání – Konference a Semináře ČKLOP
 3. Vzdělávání - Publikace ČKLOP
 4. Členství v pracovních komisích
 5. Členství ČKLOP v profesních organizacích
   

1. Normotvorný proces ČKLOP + směrnice ČKLOP

 • ČKLOP vydala normy pro ÚNMZ
  • 
  ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla
  • ČSN 74 6077:2013 Montáž otvorových výplní
  • ČSN 74 6077:2017 Revize normy Montáž otvorových výplní
  • ČSN P 74 7250: 2014 Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
  • ČSN P 74 7251: 2014 Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled
  • ČSN 74 7250: 2017 Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
  • ČSN 74 7251: 2017 Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled
  • ČSN 74 3305: 201nce 7LŮ Ochranná zábradlí - Revize normy
   
 • Koncept větrání - ČKLOP byla hlavním iniciátorem vzniku dokumentu, schválen 16.8.2017 HKČR jako Pravidlo správné praxe s označením W170 01
  Koncept větrání je sjednocujícím nástrojem všech faktorů pro zajištění kvality vnitřního prostředí. V české legislativě je aktuálně 92 zákonů, prováděcích předpisů, technických norem a profesních směrnic, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají větrání. Koncept větrání je aktivita, která se snaží celou problematiku sjednotit, zjednodušit, ale především zavést do skutečné praxe. Na konceptu větrání spolu s ČKLOP spolupracovaly následující instituce: ČKAIT, Asociace energetických specialistů, ČVUT – Fakulta stavební, Svaz podnikatelů ve stavebnictví , Hospodářská komora ČR, Nadace ABF, Státní zdravotní ústav, MPO – odbor energetické účinnosti a úspor, MPO – odbor plynárenství a kapalných paliv, MPO – odbor stavebnictví a stavebních hmot, MMR – odbor stavebního řádu, MMR – odbor politiky bydlení, Svaz českých a moravských byt. Družstev, Svaz měst a obcí, ÚNMZ, Cech kamnářů, Společenstvo kominíků ČR, Český plynárenský svaz, HZS, Šance pro budovy, Pavlů - Complex s.r.o., ČVUT - Ústav techniky prostředí.
   
 • ČKLOP vydala Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken neo výměnu stávajících oken
  Metodika byla konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Tato metodika slouží jako věcná pomůcka k postupu v zadání veřejné zakázky a je zpracována pro případ, kdy dochází k zadání zakázky na základě zpracované projektové dokumentace jako součásti zadávací dokumentace – např. ve zjednodušeném podlimitním řízení, nebo v otevřeném řízení. Tato metodika neřeší zadávání zakázky prostřednictvím stanovení technických podmínek na funkci a výkon. Samotný postup pro zadání veřejné zakázky musí být vždy v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; proto je nutné vždy posoudit zakázku a postup zadávacím řízením s ohledem na konkrétní podmínky.
  Více info zde.
   
 • Směrnice ČKLOP
  S01_2011 Směrnice Posuzování a klasifikace přesnosti povrchu
  S02_2013 Směrnice Vady povrchů PVC
  S03_2014 Směrnice Bezpečné prosklení
   
 • Informační servis pro členy ČKLOP
  ČKLOP svým členům poskytuje informace o vydávaných normách, směrnicích, vyhláškách apod. + poskytuje právní a odbornou pomoc a konzultace.

   

2. Vzdělávání - Konference a semináře ČKLOP

 • 9. národní konference ČKLOP - Praha hotel Clarion - 2.4.2016
  Mottem 9. národní konference ČKLOP bylo „Racionalita v celém průběhu realizace a životnosti stavby“. 
   
 • 10. národní konference ČKLOP - Praha hotel Clarion - 30.3.2017
  Mottem 10. národní konference ČKLOP bylo "Zdraví obyvatel a udržitelné stavebnictví".
   
 • 11. národní konference ČKLOP - Praha hotel Clarion - 28.3.2018
  Mottem 11. národní konference ČKLOP bylo "Nečekejme na budoucnost".
   
 • 12. národní konference ČKLOP – Cubex Centrum Praha – 28.3.2019
  Mottem 12. národní konference ČKLOP bylo „Automatizace ve stavebnictví“.
   
 • 13. národní konference ČKLOP 
  Mottem tohoto ročníku mělo být "Současné lehké obvodové pláště, okna, dveře - zkušenosti z praxe".
  Konference se v souvislosti se situací kolem pandemie COVID-19 nemohla konat a je přesunuta na 31.3.2021 (online).
   
 • Celostátní konference Větrání budov obytných prostor a školských zařízení – Nadace ABF – 23.2.2017
  Nadace ABF a ČKLOP zorganizovaly konferenci, která vychází z Konceptu větrání. Konference se konala pod záštitou MPO ČR, MMR ČR a SMO.
  Cílem konference bylo představení metodiky konceptu větrání budov a diskuse k seznámení s aktuálními informacemi o problematice větrání a zkvalitnění vnitřního prostředí v bytových domech, ve veřejných budovách, školách apod.

   
 • Semináře ČKLOP
  Každý rok reagujeme na obsah seminářů dle aktuálních témat. Vzhledem k epidemiologické situaci v průběhu celého roku 2020 realizovala ČKLOP videosemináře.

  nZEB jako závazný pojem pro okna, dveře, fasády
  - vývoj problematick​​​​​ky nZEB
  - nové požadavky na energetickou účinnost budov
  - ekonomika energeticky úsporných opatření


  BIM - praktické dopady na výrobce a dodavatele oken, dveří a LOP
  - přehled BIM
  - kde BIM vzniká
  - jak pomůže metodika BIM v přípravě a realizaci stavby
  - propojení BIM a výroby oken
  - jak může vypadat budoucnost BIM
   

3. Vzdělávání - Publikace ČKLOP

 • Sborník ČKLOP 2013 
  Souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní Odborná publikace na téma Lehké obvodové pláště, okna a dveře napsaná týmem odborníků ze členské základny ČKLOP. Publikace je distribuována do všech vysokých škol s oborem pozemní stavitelství nebo architektura a pak dále do všech odborných firem, které se zabývají oborem LOP, okna dveře.
   
 • Ročenka ČKLOP 2014
  Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic z arok 2014 vztažených k technologii LOP, oken a dveří.
  Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.
   
 • Ročenka ČKLOP 2015
  Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2015 vztažených k technologii LOP, oken a dveří.
  Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.
   
 • Ročenka ČKLOP 2016
  Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2016 vztažených k technologii LOP, oken a dveří.
  Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.
   
 • Sborník ČKLOP 2017
  Souhrn odborných znalostí a pravidel pro realizaci lehkých obvodových plášťů a otvorových výplní.
  Odborná publikace na téma Lehké obvodové pláště, okna a dveře napsaná týmem odborníků ze členské základny ČKLOP. Publikace je distribuována do všech vysokých škol s oborem pozemní stavitelství nebo architektura a do všech odborných firem, které se zabývají oborem LOP, okna dveře ať už jako výrobci nebo jako projektanti.
 • Ročenka ČKLOP 2018
  Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2018 vztažených k technologii LOP, oken a dveří.
  Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.
 • Ročenka ČKLOP 2019
  Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2019 vztažených k technologii LOP, oken a dveří. 
  Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.
  Články z oblasti stavební legislativy a norem, seznámení s problematikou platnosti harmonizovaných norem apod.
 • Ročenka ČKLOP 2020
  Přehled novinek v oblasti norem, předpisů, vyhlášek a směrnic za rok 2020 vztažených k technologii LOP, oken a dveří. 
  Odborná publikace, která svým obsahem doplňuje a aktualizuje Sborník ČKLOP.
  Ročenka ČKLOP 2020 byla vydána v roce, který bude historicky charakterizován epidemií COVID 19, která zasáhla do všech oborů podnikání, stavebnictví nevyjímaje. Tato doba je spojována s důrazem na vysokou profesionální a odbornou úroveň všech účastníků staveb.

  Elektronické verze Ročenek ČKLOP najdete zde.


   

4. Členství ČKLOP v pracovních komisích

Pracovní skupiny ČKLOP mají za úkol pomoc členům ČKLOP s řešením problémů, s nimiž se při realizaci svých zakázek setkají a na jejichž řešení jim nestačí vlastní síly.

Protože se ČKLOP intenzivně zabývá problematikou norem a směrnic, aktivně působíme v Technických normalizačních komisích při ÚNMZ a jsme řádnými členy

 • TNK 60 - Otvorové výplně a LOP (ČKLOP zastupuje Ing. Jindřich Kalda)
 • TNK 43 - Stavební tepelná technika (ČKLOP zastupuje Ing. Terezie Vydrová, Ph.D.)
 • TNK 27 - Požární bezpečnost staveb (ČKLOP zastupuje Ing. Zbyněk Valdmann)

Základním orgánem ČKLOP pro řešení technických otázek je Technická komise ČKLOP. Tato komise je složena ze zástupců členů komory. V rámci pravidelného setkávání řeší členové jak problematiku norem a směrnic EU, tak požadavky ze strany členů nebo problematiku širšího rozsahu.

 • Vedoucí Technické komise ČKLOP: Ing. Roman Šnajdr

Zástupci výrobců plastových systémů mají vzhledem ke specifickým požadavkům svou vlastní technickou skupinu (plastová sekce), v rámci které řeší své konkrétní problémy.

 • Vedoucí plastové sekce oken a dveří  ČKLOP: Petr Sýs

Ve věcech legislativy a práva ČKLOP spolupracuje s právní kanceláří specializující se na stavební problematiku. Tyto otázky jsou řešeny individuálně.

Dotazy můžete směřovat na sekretariát ČKLOP.


5. Členství ČKLOP v profesních organizacích

 • EuroWindoor AISBL
  ČKLOP byla přijata za člena profesní organizace Eurowindoor AISBL se sídlem v Bruselu, která je začleněna do evropských struktur se zaměřením na LOP, okna, dveře. Členství je platné od 1.1.2016.
  Členství ČKLOP v Eurowindoor nám umožňuje ovlivňovat směrnice a připravované normy již ve fázi jejich přípravy na evropské úrovni.
  Organizace EuroWindoor AISBL byla založena jako mezinárodní neziskového sdružení. Jejím cílem je zastupovat zájmy evropského okna, dveří a fasád vycházejících z požadavků jednotlivých národních asociací.  Národní asociace, která tvoří členskou základnu Eurowindoor, jsou v přímém kontaktu s lokálními výrobci a spotřebiteli, a proto mají komplexní znalosti o svém trhu. Eurowindoor AISBL představuje rozhodujícího partnera evropské komise, který reprezentuje tento obor na evropské úrovni.
  Ve dnech 21.- 22.6.2018 uvítala ČKLOP zasedání Eurowindoor v Praze. Více zde.
   
 • Hospodářská komora České republiky 
  ČKLOP – členem Sekce pro stavebnictví – viz pracovní skupiny:
  - Pozemní stavitelství, stavební materiály, energetické úspory
  - Dopravní stavby, vodohospodářské stavby, životní prostředí
  - Legislativa, cenotvorba, veřejné zakázky, lidské zdroje, média
  - Stavební řemesla, malé stavebnictví
  - Rozvoj měst a obcí
  ČKLOP – členem Sekce kvality:
  Hlavním cílem je iniciovat a podporovat aktivity, které vedou ke zlepšování podnikatelského prostředí, úspěšnosti a výkonnosti v podnikání a k růstu konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů.
  ČKLOP – členem Energetické sekce Hospodářské komory hl. m.m Prahy
  ČKLOP- členem Energetické sekce Hospodářské komory ČR
  HK ČR je zákonem stanovené připomínkové místo pro legislativu. ČKLOP, svým členstvím, získává právo připomínkovat veškeré zákony, které spadají pod sekci Stavebnictví.
 • ČKLOP v roce 2016 obdržela a v roce 2019 znovu obhájila osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru otvorové výplně
  ČKLOP v roce 2016 obdržela a v roce 2019 znovu obhájila osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru lehké obvodové pláště a skládané pláště

 • Solární asociace, spolek
  Cílem je vytvořit spolupráci s odborníky, kteří se věnují uplatňování technologií obnovitelných zdrojů. LOP je zásadním místem pro nasazení těchto zdrojů v reálném stavebnictví.
   
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví - SPS

Přihlašte se k odběru newsletteru
a získávejte do e-mailu nejnovější informace o technologiích a událostech